Energistyrelsen

Styrelse oprettet 1976 under Handelsministeriet.
Nu under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Fortsat fra: Atomenergikommissionen.
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
§ 1. Energistyrelsen, nedsat efter lov om energipolitiske foranstaltninger, er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Herunder:
Energistyrelsens beføjelser i energi-, forsynings- og klimalovgivningen.
Bekendtgørelse af lov om energipolitiske foranstaltninger, 1989
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49250
§ 1. Med det formål at skabe grundlag for en formindskelse af landets afhængighed af importeret olie gennem forbedret udnyttelse og anvendelse af energi og ved fremskyndet udnyttelse af andre energikilder udarbejder energiministeren energipolitiske redegørelser...
Energistyrelsen
§ 3. Energistyrelsen bistår energiministeren og andre myndigheder i spørgsmål inden for energiområdet.
Stk. 2. Styrelsen skal følge og vurdere den danske og den internationale udvikling i produktion, forsyning, forbrug og forskning på energiområdet.
Forskningscentret Risø
§ 4. Forskningscenteret Risø har til formål at udføre naturvidenskabelig og teknologisk forskning og udviklingsarbejde med energi som hovedområde.
Stk. 2. Risø rådgiver offentlige myndigheder i energimæssige og andre spørgsmål, hvor forskningscenteret har særlige forudsætninger.
§ 9. Stk. 3. I § 5, stk. 1, i lov nr. 199 af 24. maj 1972 om forskningsråd og planlægningsrådet for forskningen ændres »atomenergikommissionen« til: »bestyrelsen for Forskningscentret Risø«.
Basisfremskrivninger
Basisfremskrivning 2018 (BF18) er en faglig vurdering af, hvordan energiforbrug og energiproduktion samt udledning af drivhusgasser vil udvikle sig i perioden frem mod 2030 under forudsætning af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag.
Danmarks olie- og gasproduktion 2011 : Olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden. / : Energistyrelsen.
Alle Danmarks producerende felter er placeret i Nordsøen.
Danmarks olie- og gasproduktion 2014. / : Energistyrelsen.
Se også: Energi ; Energitilsynet ; klimapolitik ; Klimarådet ; Offshoresikkerhedsrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning til statsrevisorerne om Norgesaftalerne. / : Rigsrevisionen, 2003.
Undersøgelsens formål er at belyse de involverede danske myndigheders (Elprisudvalgets, Energitilsynets, Konkurrencestyrelsens og Energistyrelsens) behandling af Norgesaftalerne samt at belyse og vurdere, om Folketinget har fået korrekte og fyldestgørende oplysninger fra ministeren om sagen.
Leder: Serverland. I: Information, 8 oktober, 2018.
Temaanalyse om store datacentre. / : Energistyrelsen, 2018.
Økonomiske Nøgletal for Telebranchen, 2014-2017. / : Energistyrelsen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page