militær straffelov

Straffelov for militært personel med rødder tilbage til Christian V. to love: Krigsartikelbrevet og Krigsretsinstruktionen fra 1683. Resultatet af den militære retspraksis i slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. århundrede blev, at militære - tillige deres enker, hustruer, børn og tjenestefolk i alle kriminelle og civile domssager - kun faste ejendomssager undtaget - skulle svare for de særlige militære domstole.
Afstrafning af militært personel for eksempelvis desertering pligtforsømmelse og tyveri omfattede dødsstraf, tortur, afhugning af fingre, brændemærkning, krumslutning, fugteslag, rottingslag, og gå i spidsrod. Fra begyndelsen af 1800-tallet skete der en markant ændring af de militære straffeformer i Danmark, hvor koporlige straffe erstattes med fængselsstraf. Soldater kan straffes uden dom for ulydighed, mytteri, vagtforseelser, afsløring af fortrolige dokumenter, krigsforrædderi og spionage.
Den militære straffelov er medtaget i Grundlovens § 85, som fastslår, at for forsvarsmagten er de i §§ 71, 78 og 79 givne bestemmelser kun er anvendelige med de indskrænkninger, der følger af de militære loves foreskrifter. Generalauditøren er øvereste anklager i store sager. Betænkning om den militære straffe- og retsplejelov 2004 i forsvarsministeriets hjemmeside.
De militære retsager foregår i byretten foran en civil dommer. Også forsvaren er også civil.
Se også: Krumslutning ; tortur ; vederlov.

Litteratur

Bernth, Susanne: Auditørkorps afviser smøl i sagsbehandlingen. I: Berlingske Tidende, 08/08/2004.
Hansen, Anders Bjørn: Fra spidsrod til ensomt fængsel : Militærstraf i Danmark i 1800-tallet viser. at kristne har været lige så gode som muslimer til at finde på lemlæstelse. I: Informations kronik, 08/05/2002.
Krogh, Tyge: Oplysningstiden og det magiske : Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel. 2000. - ISBN 87-568-1560-3.
Militær straffe- og retsplejelovgivning / kommenteret af L. F. Biering-Sørensen ; V. E. Gyde.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1988. - 307 s. - ISBN 87-574-2620-1
Fremstillingen indeholder militær straffelov og militær retsplejelov med kommentarer, samt et tillæg med bestemmelser af betydning ved behandlingen af militære straffesager.
Olsen, Niels Finn: Christian V.s krigsartikelbrev af 9. 3. 1683 : En undersøgelse af den danske enevældes landmilitære straffelovgivning og proces samt en redegørelse for den forudgående og den senere lovgivning. 1982.
Trier, Tyge: Militærets regler på kant med menneskeretten / Tyge Trier ; Rikke Ishøj. I: Lov & Ret, juni 1998 s. 25-29.
Westrup, C. W.: Den militære juridiktion. I: Tilskueren, 1914:1 s. 469-475.
Witte, Mikael: Grundlov uden krig. I: Information, 15/08/2001


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page