pesticider

Giftstoffer, eksempelvis nitrat og ukrudtsbekæmpelsesmidler så som DDT, glyfosat og roundup m.v..
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, 2018.
§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter maksimalgrænseværdier for pesticidrester i produkter omfattet af bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn. Bilag 1: Specifikke maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af pesticider eller metabolitter af pesticider i produkter, der er omfattet af de i § 1 nævnte bekendtgørelser ...
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer, 2008.
§ 2. Ved pesticider forstås i denne bekendtgørelse aktivstoffer, som er bestemt til at:
1) beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne angreb,
2) øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. vækstregulerende midler),
3) bevare planter eller planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer m.v.,
4) ødelægge uønskede planter,
5) ødelægge plantedele, eller
6) bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP), 2009
§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP) eller salte og estere heraf.
Se også: Forurening ; kemi ; miljø ; vandforurening.

Litteratur

Betænkning om revision af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v. : den 10. august 1957 nedsatte indenrigsministeriet et udvalg til behandling af lov om gifte og andre for sundheden farlige stoffer m.v.. 1959.; Betænkning 233)
Bekæmpelsesmiddelstatistik 2016: Behandlingshyppighed og pesticidbelastning baseret på salg og forbrug. / : Redaktion: Jens Erik Ørum, og Maria Sommer Miljøstyrelsen, 2017. ; Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 22)
Denne publikation indeholder en statistik over salget af bekæmpelsesmidler, den årlige bereg-ning af landbrugets behandlingshyppighed og en opgørelse af pesticidbelastningen. Samtidig suppleres salgsstatistikken med en forbrugsstatistik baseret på de elektronisk indberettede oplysninger fra sprøjtejournaler, der hvert år (siden 2011) indsamles af Miljø- og Fødevareministeriet. Efter udgivelsen af bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2010 udgav Miljøstyrelsen en særskilt rapport om belastningen af miljø og sundhed som følge af pesticidanvendelsen (salget) ”Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010”. I den rapport beskrives baggrunden for og metoderne til at beregne parametrene pesticidbelastningsindikator, fladebelastning og belastningsindeks. Metoden for beregning af belastningen blev efterfølgende justeret i forbindelse med den endelige vedtagelse af pesticidafgiftsloven (Lov nr. 594 af 18/6/2012).
Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) giver et mål for den potentielle samlede belastning af sundhed og miljø ud fra en række data vedrørende pesticidernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. Sammen med behandlingshyppigheden viser pesticidbelastningsindikatoren pesticidernes belastning for hele landet.
Tabel 1.1 Oversigt over aktivstofmængde i solgte bekæmpelsesmidler 2010-2016.
Danmark er gennemsprøjtet med pesticider : Stort set hele det danske areal er blevet udsat for pesticider. Sprøjtetågerne fra landbruget er blevet båret til arealer uden for markerne, og selv skove og fredede naturarealer har man sprøjtet. I dag står man tilbage med forarmet flora og fauna, og den netop vedtagne pesticidstrategi gør ikke nok for at ændre kursen. / : Hans Løkke. I: Informations kronik, 9. november 2017.
Også svampemidler truer de sårbare bier: Sprøjtemidler mod svampeangreb i afgrøder kan sammen med parasitter udgøre en giftig cocktail for humlebier, viser ny forskning. / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 4. januar 2018.
Pesticidrester i danske levnedsmidler / Pesticide residues in Danish food.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Veterinær- og Fødevaredirektoratet
1981-., eksempelvis: Pesticidrester i fødevarer 2016 : Resultater fra den danske pesticidkontrol.
/ : Bodil Hamborg Jensen et al. DTU, Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen, 2017.
'Der blev fundet pesticidrester i 69 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og 43 % af alle prøver af konventionelt dyrkede grøntsager. Pesticidindholdene var under maksimalgrænseværdien i 97 % af de undersøgte stikprøver af konventionelt dyrket, ikke forarbejdet frugt, grøntsager og korn. Der blev som i de foregående år oftere fundet pesticidrester i frugt end i grøntsager. Ligeledes blev der generelt oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grøntsager end i dansk produceret frugt og grøntsager.'
Systematisk undergraver vi biernes fremtid. / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 27. december 2017.
Det tavse forår. / : Rachel Carson. Gyldendal, 1969.
Silent Spring. / : Rachel Carson. Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1962.
- https://archive.org/details/fp_Silent_Spring-Rachel_Carson-1962/page/n15

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page