kemi

Arabisk: Læren og videnskaben om grundstoffer og deres forbindelser; disse forbindelsers sammensætning, dannelse og spaltning.
Agrokemi er videnskaben der beskæftiger sig med udvikling af kemiske stoffer til brug i landbruget; også om det udviklede stof eller kemiske produkter, eksempelvis pesticider, kunstgødning og såsæd samt de firmaere der fremstiller disse produkter, så som tyske Bayer, danske Cheminova Agro og amerikanske Monsanto.
Den uorganiske kemi omhandler grundstofferne og deres forbindelser. Den organiske kemi omhandler kulstofforbindelser.
Analytisk kemi analyserer materialeprøver, med det formål at fastslå prøvens kemiske sammensætning, eksempelvis den kemiske sammensætning af plutonium i atomvåben.
Biogeokemi er læren om økosystemet og dets funktioner.
Cytokemi er læren om cellernes kemiske processer.
Elektrokemi er læren om samspillet mellem elektricitet og kemi.
Spektroskopi er måling og studiet af spektre.
Der uddeles som hovedregel en eller flere årlige Nobelpriser i kemi i Stockholm.
En bromeret flammehæmmer er en organisk kemisk forbindelse, en kulbrinte, ofte en diphenylether, substitueret med bromatomer.
Oider er en familie af stoffer fremstillet i den kemiske industri.
Faglig høring af kortlægningsrapporter om 11 stoffer på listen over uønskede stoffer
Miljøstyrelsen gennemfører i perioden 2012-15 et større projekt om kortlægning og håndtering af de 40 stoffer/stofgrupper, der er opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.
Miljøstyrelsen har med bistand fra eksterne konsulenter netop færdiggjort udkast til kortlægningsrapporter for de 11 stoffer i Pulje II, der omfatter: 1. Phenol; 2. Mineralsk terpentin; 3. Bly og blyforbindelser; 4. Visse kobberforbindelser; 5. Trinatriumnitrilotriacetat; 6. Visse ftalater (DEP, DIPP, DPHP, DINP and DIDP) 7. Visse isocyanater (MDI og TDI); 8. Bromerede flammehæmmere; 9. Kviksølv og kviksølv-forbindelser;10. MTBE;11. Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphate.
De 11 kortlægningsrapporter indeholder beskrivelser af eksisterende viden om de pågældende stoffers anvendelse, regulering, miljø- og sundhedsrisici samt alternativer. Med henblik på at sikre, at rapporterne indeholder al væsentlig eksisterende viden om de pågældende stoffers anvendelse, regulering, miljø- og sundhedsrisici og alternativer sendes de hermed ud i bred faglig høring.
- http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17191
Listen over uønskede stoffer
Listen over uønskede stoffer (LOUS) er en signalliste og en vejledning til producenter, produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør begrænses eller helt stoppes. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010
- http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92617-15-6/pdf/978-87-92617-16-3.pdf
EU’s liste over farlige stoffer
REACH
REACH1 er en ny gennemgribende forordning om EU’s kemikaliepolitik, der trådte i kraft den 1. juni 2007. REACH vil være endeligt implementeret 2018. REACH står for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier). Lovgivningen skal være med til at sikre mennesker og miljø mod skadelige påvirkninger. Producenter og importører af kemiske stoffer skal registrere stofferne i det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, hvis de produceres eller importeres fra lande uden for EU i mængder på over 1 ton årligt.
Se også: Antibegroningskonventionen om skadelige bundmalinger til skibe ; anvendelsesbegrænsning ; atomtegn ; base ; bekæmpelsesmidler ; Brandhæmmere, bromerede flammehæmmere eller flammehæmmende kemikalier ; Det Danske Giftnævn ; Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi ; dual-use additiver ; det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA ; fysik ; geokemi ; herbicider ; hydrolyse ; kalcinering ; katalysator ; kemiske våben ; koordinationskemi ; laboratorium ; W. F. Libby ; medicinkemi ; miljømedicin ; Miljøstyrelsens kemikaliekontrol ; Montreal protokollen om ozonlagsnedbrydende stoffer ; Pacific Engineering and Production Company of Nevada (PEPCON) ; det periodiske system ; perklorater ; Rotterdam konventionen om PIC-ordningen ; salte ; Stockholm konventionen om POP-stoffer ; syntetisere ; termokemi ; toxiner ; toxiologi og økotoksikologi.

Litteratur

Referencematerialer inden for naturvidenskab & medicin. / : Finn Hjortgaard Christensen et al.
Danmarks biblioteksskole, 1985.
Chemical History: Reviews of the Recent Literature.
/ : Colin Archibald Russell, Gerrylynn K. Roberts. Royal Society of Chemistry, 2005.

Chemical engineering catalog; collected, condensed, and standardized catalogs of chemical engineering equipment, machinery, chemicals and supplies; cross-indexed for ready reference (1916).
- http://www.archive.org/details/cu31924032190492
Introduktion til levnedsmiddelteknologien.
/ : Poul Erner Andersen. Polyteknisk Forlag.
Bind 3. Animalske næringsmidler, 1993.

CRS: U.S. Nuclear Weapon “Pit” Production : Options for Congress. / : Jonathan E. Medalia, 2014.
Lives in Chemistry. / : John Scales Avery. The Danish Peace Academy, 2019.
Miljøstyrelsen : Brominated Flame Retardants. / : Carsten Lassen et al. 2014
- http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-90-2.pdf
Usynlige trusler : farlige kemikalier og kemikalieregulering. / : Jette Rank. Roskilde Universitetsforlag, 2013.
Vejledning om tilsætningsstoffer. / : Fødevarestyrelsen.
; Vejledning nr. 9346 af 7. april 2017)
Vestager byder verdens største agrokemiske fusion velkommen i EU : Med Margrethe Vestagers ja til Bayers opkøb af Monsanto er verden på vej mod kun fire giganter med total kontrol over markedet for sprøjtemidler og såsæd. Glæde hos koncerncheferne, bekymring blandt landmænd, forbrugere og miljøfolk. / Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 22. marts 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page