patientsikkerhed

Forslag til Lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, 2003.
§ 1. Loven har til formål at forbedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Loven finder anvendelse på rapportering af utilsigtede hændelser, som forekommer i forbindelse med behandling af patienter i sygehusvæsenet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for inddragelse af den primære sundhedssektor, herunder privatpraktiserende sundhedspersoner, under lovens område. Ministeren kan fastsætte afvigelser fra lovens bestemmelser, som særlige forhold i den primære sundhedssektor måtte begrunde.
§ 2. Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på sygehus, og som ikke skyldes patientens sygdom, og som samtidig enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller på grund af andre omstændigheder ikke indtraf. Utilsigtede hændelser omfatter både på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl.
Stk. 2. Ved sundhedspersoner forstås i denne lov personer, der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar.
Stk. 3. Ved behandling forstås i denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient.
Patientsikkerhedsrapporten - Bidrag fra sundhedsvæsenet 2017. / : Styrelsen for Patientsikkerhed, 2018.
Patientsikkerhedsrapporten opsummerer de nyeste patientsikkerhedstendenser og initiativer fra hele sundhedsvæsenet. Det sker med det formål, at den samlede viden skal tjene som inspiration og fremme erfaringsudveksling på tværs af hele landet.
Se også: Patient ; sikkerhed ; Styrelsen for Patientsikkerhed.

Litteratur

Der er kommet 30% flere akut syge børn på Herlev Hospital. Alligevel har de skåret ned : Børneafdelingen på Herlev Hospital har de seneste tre år haft 30 procent flere akutte indlæggelser. Alligevel er der blevet skåret ned, og det har skabt lang ventetid, mangel på tid til de syge børn og deres forældre, og et arbejdspres der har fået langt flere til at sige op. Det hænger ikke sammen, mener overlægen. / : Lise Richter. I: Information, 20. marts 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page