realkredit

Kredit, som gives mod pant.
Realkredit Retsinformation
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173399
Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. , 2011.
§ 1. Denne lov finder anvendelse på realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer, som udstedes af realkreditinstitutter, og de realkreditlån, som ydes på grundlag heraf. Endvidere finder loven anvendelse på udenlandske kreditinstitutters udstedelse af realkreditobligationer her i landet og de realkreditlån, som ydes på grundlag heraf. § 2. Realkreditlån ydes mod registreret pant i fast ejendom efter reglerne i dette kapitel.
Betænkning afgivet af Realkreditkommissionen af 1966.
/ : Realkreditkommissionen. 1970.; Betænkning nr. 552)
Kreditforeningerne.
Den i dag kendte organiserede realkredit er resultatet af en historisk udvikling, som indledtes med gennemførelsen af loven af 20. juni 1850 om oprettelse af kreditforeninger og lånekasser for grundejere. Loven var en bemyndigelseslov for indenrigsministeren til at meddele visse begunstigelser - hvoraf nogle stadig er foreningernes vigtigste forrettigheder - for så vidt statutterne som modstykke hertil opfyldte nogle særlige i loven stillede krav.
Allerede så tidligt som i 1797 havde man dog stiftet "Kreditkassen for Husejerne i København" (Husejernes Kreditkasse), der indtager den særstilling at ejes og styres af kasseobligationsejerne. I mange henseender er kassen i øvrigt organiseret på tilsvarende måde som kreditforeningerne, f. eks. er debitorerne solidarisk ansvarlige, men kassen omfattes ikke af kreditforeningsloven. Kreditkassens oprindelige formål var at yde hjælp til genopbygningen efter Københavns brand i 179 5. Udlånsadgangen, der fra først af var begrænset til grundejendomme i staden inden for voldene, er senere geografisk blevet udvidet.
Se også: Lån ; Realkreditankenævnet ; Realkreditrådet ; Realkredittilsynet ; renter ; økonomi.

Litteratur

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet. / Justitsministeriet, 2009. ; Betænkning nr. 1509
Forbrugerkreditdirektivets formål er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit. Det sker som fuldstændig harmonisering for at sikre, at alle forbrugere i EU får samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et velfungerende indre marked for forbrugerkredit. Med direktivet sker der en udbygning af de regler, der skal sikre, at forbrugere kan sammenligne forskellige kreditgiveres tilbud. Det sker gennem indførelsen af nye og mere detaljerede krav til de oplysninger, som skal gives i reklamer, i kreditgiverens tilbud og i selve kreditaftalen. Angivelsen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) fastholdes som et centralt instrument til sammenligning af forskellige kredittilbud, men for at sikre sammenlignelighed på tværs af landegrænserne udbygges og præciseres kravene til opgørelsen af ÅOP.
Konkurrencera°det: Konkurrencen på realkreditmarkedet. / : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2017.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page