Det danske Fredsakademi

Bevingede ord om fred og krig

Indsamlet af Holger Terp

Igennem årenes løb er der sagt og skrevet meget om krig og fred. Mange bevingede ord hylder krigen og soldaten. Hvad der endog startede som satire hos romeren Juvenal: “Og vi lider under en lang freds elendighed, overdådighed tynger os mere end våbnene”, blev senere til blodig alvor hos tyskeren Helmuth von Moltke den ældre som i 1880 skriver: “Den evige fred er en drøm og ikke en gang en skøn drøm, og krigen er et led i Guds verdensorden. I krigen blomstrer menneskets ædleste dyder, mod og forsagelse, pligttrohed og offervilje med livet som indsats. Uden krig ville verden forsumpe i materialisme”.

Pacifister har altid vidst at svare igen på den slags nationalromantisk, militaristisk vås. Med den engelske forfatter Aldous Huxleys ord: “Det, der kaldes pacifismens utopiske drøm, er i virkeligheden den eneste praktiske og realistiske politik, der eksisterer. Men militaristerne er uhelbredeligt romantiske. Manglen på evnen til at fatte kendsgerninger er dem medfødt”.

Et andet militaristisk eksempel: Forfatteren Vilhelm Dinesen, Karen Blixens far, hylder soldater med udsagnet om, at “der er intet som forskønner et landskab mere end kæmpende soldater”.

Jeg kan nu godt forestille mig adskilligt som ville være mere forskønnende i et landskab end kæmpende soldater: vindmøller, blomster, legende børn og kvinder for eksempel.

Ukendt kunstner

Et tredje nationalromantisk eksempel er forfatteren Mads Hansens (1834-1880): “Vi har sagt det så tit”, hvori der synges:

“Vi har sagt det så tit, og du ved det så godt,
du er mægtig, du kvinde i Nord”…
“Du skal give din broder, din bejler, din ven,
du skal give din brudgom, din mand,
du skal give det bedste, det kæreste hen
for at frelse dit fædreneland
Du skal opfostre drenge, med sener i arm,
der for Danmark vil kæmpe og dø”.

Altså piger: Luk øjnene og tænk på fædrelandet mens I producerer kanonføde…

Jeg vil hermed opfordre til, at de bevingede ord om fred og krig bliver genbrugt i den kommende antimilitaristiske debat, nu hvor vi i følge den norske professor Johan Galtung er midt i den anden kolde krig.

Hvis man af en eller anden grund hellere vil have citater om krigenes påståede fortræffeligheder, må man lede andetsteds end her.

Der er, hvor det har været muligt, indsat biografiske stikord ved navngivne citater.

Enkelte bevingede ord er ikke oversat. Yderligere bidrag og kommentarer modtages meget gerne med tak på e-mail adressen mail@fredsakademiet.dk

Om fred

Jesper Deuleran

Kvinder for Fred: Så går vi i krig for freden.

Og de skal smede deres sværd til plovjern, og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd imod et andet, og de skulle ikke ydermere øve sig i krig.
Esajas, profet død omkring 700 f. Kr.

Gør mod andre mennesker, som I vil, at de skal gøre mod Jer.
Moses, jødisk religionsstifter, omkring år 1250 f. Kr..

Niels Bohr var klar over kaffepausernes betydning for verdensfreden, en erfaring som verden kun langsomt har taget til efterretning.
Ukendt1

Det er givetvis ikke nogen overdrivelse at sige, at en tilstand med almindelig verdensfred ville medføre revolutionerende og hidtil usete ændringer i alle natio ners sociale struktur.
Om muligheden for og ønskeligheden af fred, ukendt forfatter.

Kun kærlighed kan skabe varig fred på jorden.
Elise Thomsen.

Retfærdighed og fred skaber tryghed og glæde.
Ukendt

Hvo fred vil nyde, må ej fred bryde.
Dansk ordsprog

Guds Fred, som den fandtes
ved Fædrenes Barm
.
N. F. S. Grundtvig: Nytaars-Morgen, 1824 s. 1

Når der blir mange nok der si'r nej
til krig og mistro og våben
så vil det omsider vise sig
at verden er stor og åben.
Martha Christensen

Fredens kår er bedst betrygget, hvor det er en skam at slås.
Ukendt

De virkelige og varige sejre er fredens og ikke krigens.
Ralph Waldo Emerson.

Freden har lige så mange sejre at opvise som krigen, men langt færre mindesmærker.
Frank McKinney Hubbard.

Hærværk. Postkorrt fra Kvindefredslejren ved Ravnstrup. Udateret. Ukendt kunstner. I Holger Terps privatarkiv.

Fred er for riget det samme, som sundhed er for legemet.
Selma Lagerlöf.

Den, der vil fred, må ville ret, og den der vil ret, kan ikke støtte en samfundsorden, der opretholdes ved røveri og på profit.
Ellen Hørup.

Lad os vove at blive fredens tjenere, ikke krigens ophidsere, lad os blive livets forkæmpere, ikke dødens medarbejdere.
J. Gaarn-Larsen, pastor.

Fred [er] den permanente sociale proces, der har til formål at udvikle sikkerhed og sikre udvikling for det hele menneske og alle mennesker.
Jan Øberg.

Hvorfor udvikling og nedrustning? Fordi hver eneste krone, som rige og fattige lande bruger til våben, betyder færre penge til at løse verdens virkelige problemer: sult og fattig dom, ulighed og angst, mangel på boliger, sygehuse, skoler og brønde med rent vand. Men ingen spørger de fattige, hvad de har brug for.
Plakattekst fra aktivitsmappen: Nedrustning, udvikling og fred, 1983.

Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.
Albert Einstein.

Fred kan ikke trækkes ned over os med magt, man kan kun opnå den gennem forståelse.
Albert Einstein.

"In our time, political speech and writing are largely the defense of the indefensible. Things like the continuance of British rule in India, the Russian purges and deportations, the dropping of atom bombs on Japan, can indeed be defended, but only by arguments which are too brutal for most people to face, and which do not square with the professed aims of political parties. Thus political language has to consist largely of euphemism, question-begging and sheer cloudy vagueness. De­fenseless villages are bombarded from the air, the inhabitants driven out into the countryside, the cattle machine­gunned, the huts set on fire with incendiary bullets: this is called pacification. "
George Orwell. Politics and the Eng­lish Language. (1946.)
In: Orwell G. Why I write, p. 102-120. London: Penguin Books, 2004.

Det er langt tryggere at eksperimentere med fred end med krig.
Ukendt

Kun afrustning sikrer freden.
Emil Dehn.

Stærkere end stålet er et stålsat sind.
Piet Hein, arkitekt og digter 1905-.

Ringe er magten i det bly som blev til kugler, i sammenligning med den i det bly, der blev til skrift.
Georg Brandes.

Artikler mod freden er skrevet af penne gjort af det samme stål som kanoner og granater.
Aristide Briand, fransk politiker 1862-1932.

Sværtid er endt,
Det er plovtid på ny,
Frændetid - vennetid,
Grotid og gry
.
Kai Hoffmann: Sværdtid er endt : digte 1920.

Tit har veltalende tunge vundet mere end draget sværd.
Ukendt

Hvis der ingen militærmusik var til, ville der kun være halvt så mange krige.
Edwin D. Dwinger, forfatter.

Freden sender hjemmeværnet på skrump.
K. V. L. Lyngtorp, oberst, JydskeVestkysten 12.1. 1998

Om ikkevold

Ikkevold er baseret på et mere grundliggende og avanceret syn på begrebet politisk magt. En herskers magt er i sidste ende afhængig af støtte fra det folk, han vil herske over. Når folket nægter at adlyde, er hans politiske magt smuldret bort.
Gene Sharp, amerikansk fredsforsker.

Ikkevoldsforsvar kan ikke vendes mod folket.
Ukendt

Lyder det ikke helt fremmmed i vore øren, naar vi hører den gamle kirkefader Origenes (død 254) sige om sig selv og sine kristne medbrødre: Vi løfter ikke mere sværdet mod noget folk, ej heller lærer vi mere at føre krig. Og efter at have betegnet de kristne som de nyttigste af alle statsborgere, fordi de beder for deres fyrster, tilføjer han: Ved saadanne midler kæmper vi saare meget for vor konge, dog tager vi ingen del i hans krige, selv om han nøder os dertil.
Holger Larsen.

Om krig

Alle krige opstår om penges besiddelse.
Platon, græsk filosof 427-347 f. Kr..

Krigen er selv forretning, også når den tabes.
Bertolt Brecht, tysk forfatter 1898-19??2

Fire ud af fem dræbte i moderne krige er civilpersoner - kvinder, børn, gamle.
Ukendt

Mennesket er den eneste dyreart, som dræber sine egne artsfæller.
Ukendt

I de store hæres fodspor følger bestandig hungersnød.
Lao-tse, kinesisk mystiker og religionsstifter, død omkring år 600.

At leve i hærskarernes nærhed er som at sove med en tiger.
Kinesisk ordsprog

Krig er let at starte, men svær at slutte.
Galius Sallust

Herren adspreder de folk, som gerne fører krig.
David, israelsk konge, salme 68.

I krig er der ingen vindere, bare tabere.
Ukendt

Der er ingen fremtid i krig.
H. C. Hansen, dansk stats- ud udenrigsminister 13.3.1956

Al agitation for krig begynder med påstanden om, at den anden part truer freden.
Arnulf Øverland, norsk forfatter

To nationer i kamp er at sammenligne med to berusede personer som slås med krykker i en porcelænsforretning. Bortset fra at de i en lang tid efterfølgende må læges fra deres sår, må de også bagefter betale hele skaden.
David Hume, skotsk filosof og historiker 1711-17763

Skøn er krigen for den uerfarne.
Erasmus [Desiderius] af Rotterdam.

Skøn er krigen kun for den, der ikke kender den.
Pindaros, græsk lyriker 522-448 f. Kr.

Den, der elsker krigen, får tilsidst alle til fjender.
Ukendt

Den, som allerede har hjelmen på, angrer for sent, at han drog i krig.
Juvenal

Mandsmodets udvikling kan anvendes på ædlere felter end krig.
Ellen Key.

Hvem er vel så uforstandig, at han vælger krigen frem for freden; under fred bliver fædrene begravet af deres børn, under krig børnene af fædrene.
Kroisos, konge af Lydien omkring år 600 f. Kr.4.

Siden krige opstår i menneskehjertet, er det i mennesket selv, at fredsværnet må opbygges.
UNESCO Constitution

Aldrig mere krig
Ukendt

Den som griber til sværdet, skal omkomme ved sværdet.
Jesus, Mathæus 26,52.

Sværdet truer, selv i skeden.
Arabisk ordsprog

Til at forberede krig er tre ting nødvendige: penge, penge og atter penge.
Giangiacomo Trivulzio, italiensk adelsmand 1441-1515.

Krig kommer, når det kan betale sig.
Overskrift i Weekendavisen 26.9.1997.

Enhver krig har til følge, at en del af menneskeheden gøres til slaver. Men deraf følger, at krigen kun var berettiget så længe, man anså det for berettiget at kræve slavetjeneste i en eller anden form af de besejrede. Og videre følger deraf, at den kun var hensigtsmæssig så længe, man var i stand til at tiltvinge sig disse slavetjenester.
Georg Fr. Nicolai.

Enhver, der under en eller anden form forsvarer krigen, skal vide, at han derved træder i skranken for slaveriet.
Georg Fr. Nicolai

Der er kun en krig, krigen mellem rige og fattige.
Ellen Hørup

I krigen ofrer de små sig for de stores uenighed.
Ukendt

Når elefanter slås, bliver græsset trampet ned.
Sudanesisk ordsprog

Det er ikke og har aldrig været sandt, at en krig med kernevåben er utænkelig.
E. P. Thompson, engelsk historiker f. 1924.

Ukendt kunstner

USA har igen og igen brugt sine atomvåben, normalt uden befolkningens viden. Atomvå ben er blevet brugt på præcis samme måde som en pistol bruges, når man retter den mod en andens hovede - hvad enten den fyres af eller ej.
Daniel Ellsberg, amerikansk militærrådgiver f. 1932.

I en verden overlæsset med atomvåben, som både truer og frister til at komme i forkøbet, er denne trussel faktisk som at spille russisk roulette, med en revolver rettet mod alle vore børns hoveder.
Daniel Ellsberg

Niels Bohr har i en kronik skrevet, at en atomkrig truer alt livs eksistens på jorden. Det ville jo være slemt, om det skulle gå så galt. Hvad skulle man så med hjemmeværnskonsu lenter?
Aage Bertelsen, rektor.

Skønt en krig i supermagternes øjne ville være en 'begrænset krig' ville den blive tilintet gørelsens krig for de lande, der blev slagmark.
Helmuth Schmidt, tysk politiker f. 1918.

Dialog, 1959:5.

En begrænset atomkrig mellem supermagterne i Europa vil for de europæiske lande være en udryddelseskrig.
Helmuth Schmidt, 19715

Der findes intet militært forsvar mod atombomben, og der vil sikkert heller ikke blive fundet noget.
Albert Einstein

I efteråret 1950, 3 år før opfindelsen af brintbomben, offentliggjorde Albert Einstein en tale til en forsamling af italienske atomforskere. Han sluttede med følgende appel:
»I dybeste hemmelighed og i et feberagtigt tempo bliver nu midlerne til masseudryddelse fuldført. Når dette mål er nået, er det blevet teknisk muligt at forgifte hele jordens atmosfære med radioaktive elementer og dermed tilintetgøre alle levende væsener, Vi kan bare advare; atter og atter må vi advare. Vi må aldrig miste modet eller give op i vor stræben for at gøre jordens folk og deres regeringer klare over den ufattelige ulykke, som vil indtræffe, hvis de ikke på afgørende måde ændrer deres indstilling til hinanden og deres opfattelse af fremtiden. Vor verden trues i dag af en krise, hvis omfang ikke helt synes at være gået op for dem, som har magt til at træffe store afgørelser. Frigørelsen af atomkræfteme har ændret alt, blot ikke vor måde at tænke på. Derfor glider vi mod en katastrofe uden lige. Vi behøver en helt ny tænkemåde, hvis menneskeheden fortsat skal leve, At afværge den truende katastrofe er blevet vor tids vigtigste opgave.
Albert Einstein

Lige siden den sidste krig har Øst og Vest været dødelig angst for hinanden og har i feberagtig hast opstablet våben, kernevåben og/eller konventionelle. Nu er de bange for at fortsætte denne kaprustning; men de er lige så bange for at afblæse den. De lever i rædsel for deres egen terroroprustning; og de gribes af rædsel, når de tænker på at opgive deres terrorrustninger, Dette kan blive til tragedien over alle tragedier - så grotesk det ellers synes.
Isaac Deutscher

Der har aldrig være noget tidspunkt i historien, hvor medvirken af individuel tænkning og samvittighed var så nødvendig for verden, som den er i vore dage - - alle mennesker, overhovedet hvert menneske, kan bidrage til verdens forbedring.
Bertrand Russell

Etisk er forsvar med de moderne undergangsmidler en utænkelighed: Det er massemord og folkedrab. Og vi er ikke massemordere i Danmark. Tankemæssigt er det galskab: det er selvmord og tilintetgørelse af alt det, vi ville forsvare. Og vi vil ikke selvmord.
Aage Bertelsen, rektor på Århus Kadedralskole.

For kun tre år siden placerede den daværende amerikanske stabschef, general Colin Powell, atomvåbnene i historiens skraldespand, da han kaldte dem "en spildt invistering i militær slagkraft, som er af begrænset politisk og militær nytte".
Jørgen Dragsdal, journalist på Weekendavisen 15.2.1996

Genbrug
Den, der ikke er rede
så dog villig til at dø
for den vestlige verdens
grundlæggende principper,
kan trøste sig med
i givet fald dermed ikke
at være ude af billedet,
idet man senere vil kunne
genbruges i humoristiske
TV-serier om den skrøe krig,
som overlevende da kan more
sig over og slå tiden ihjel med,
indtil det er deres tur til
at skulle bidrage til den fælles
underholdning.
Carl Scharnberg

Afskaffer vi ikke krigen, afskaffer den os.
Ukendt

Det er forbavsende, hvordan menneskerne roligt finder sig i alle de forberedelser som bliver gjort for at udrydde dem.
H. G. Wells.

Hvad mener de med sejr?
Hvad er det for en værdi
der er så høj
at vi skal udslette os selv
udslette Europa
for at bevare den?

Der må være en værdi
uden for os
uden for Europa

Hvilken?6
Erik Knudsen.

At opbygge et militært forsvar kan sammenlignes med, at en bys indbyggere opretter et brandberedskab og så sætter ild på deres huse for at afprøve det.
Ellen Key

I krig sættes menneskerettighederne ud af kraft.
Erik Stinus

Den, der kalder krigen en nødvendighed, gør den eo ipso til en dyrisk handling.
Georg Fr. Nicolai.

Det er menneskehedens skændsel, at krigen ofte ser uundgåelig ud. For krigen tvinger menneheden ind på unaturlige baner, og den dyriske kamp holder mennesket nede i en dyrisk tilstand.
Fenélon, 1699,

Krig er kun en opfindelse - ikke en biologisk nødvendighed.
Margaret Mead, engelsk pacifist 1940.

Krig er ikke en naturkatastrofe., den planlægges, forbedredes og sættes i værk af mennesker - mod mennesker og mod naturen.
Erik Stinus

At visse planeter er ubeboede kan meget vel bero på, at deres atomforskere er mere fremgangsrige end vores.
Salon Gahlin

Ukendt kunstner

I fred trives bonde selv på stenet jord; i krig dør han af sult selv på frugtbar ager.
Manander Menandros, græsk komediedigter 342-290 f. Kr..

Et æg i fred er bedre end en okse i krig.
Christoph Lehmann, 17.århundrede.

Krig fortærer, fred nærer.
Andreas Tscherning, tysk digter 1642.

Freden føder, krigen øder.
Ukendt

Jo større fejde, des fattigere jord.
Norsk ordsprog

Fred og samvirke skaber værdier. Krigen lægger dem øde.
Vilhelm Rasmussen7

Man kan ikke male hvidt ved hjælp af kul, og man kan ikke sikre freden ved hjælp af krig.
Bertha von Suttner.

Det værste ved krigen er, at den dræber sandheden.
Georg Brandes

Jeg for min del venter mig såre lidet af den litteratur, som skal opstå af en jordbund, der er gødet med ungdommens blod, politikernes løgne og avisernes skarn.
Georg Brandes

Vikingetidens bærme er en slags drabsgøglere som man træffer mange af i sagaerne, professionelle undermålere, som de bedste mænd ringagter men tit må følge helt ud mod undergangen.
Martin A. Hansen, dansk forfatter 1905-19558

Krig er kun dårskab, sindssyg dårskab, helvedes dårskab.
H. G. Wells

Under krig tier lovene.
Marcus Tullius Cicero, romersk skribent op politiker 106-43 f. Kr..

Det er forkert at straffe mord i fred og belønne mord i krig.
Gerhart Hauptmann, tysk dramatiker 1862-1946.

En forbrydelse bliver ikke mindre ved at forøges til det kolossale. Hvis det er en brøde at slå ihjel, kan det at slå mange ihjel, næppe være en formildende omstændighed. Og hvis det er en skam at stjæle, kan det ikke blive en ære at gøre indbrud og stjæle et helt land.
Victor Hugo, fransk forfatter 1802-1885.

Et menneske må ikke dræbe, ellers bliver han en morder. To, ti, hundrede mennesker er også mordere, når de dræber. Hvor mange mennesker skal der egentligt til, for at de har lov til at overtræde Guds bud?
William Lloyd Garrison.

Tyveri, blodskam, barne- og fadermord, alt det har en gang hørt til agtværdige handlinger. Men aldrig krigen.
Pascal

Under navnet historie giver man barnet Europas forbryderalbum.
Oscar Wilde, engelsk forfatter

Når en dum man gør noget, han skammer sig over, erklærer han altid, at det er hans pligt.
Georg Bernard Shaw, irsk forfatter 1910

Patriotisme er skurkens sidste tilflugt.
Samuel Johnson, engelsk forfatter 1709-1784.

Patriotisme er ren humbug. Det er et ord, som altid vækker mindelser om udplyndring. Der findes ikke en eneste fod land i verden, hvor der ikke er sket fordrivelse og genfordrivelse af en lang række ejere efter hinanden
Mark Twain, amerikansk humorist 1865.

Patrioter taler altid om at dø for deres land, men aldrig om at slå ihjel for det
Bertrand Russell.

Ulykkeligt er det land, der har brug for helte.
Bertolt Brecht.

Den, der umuliggør en fredelig revolution, nødvendiggør en voldelig.
John F. Kennedy, amerikansk politiker 1917-1963.

Des mere vold, des mindre revolution.
Bartholomeus de Ligt.

Det værste ved krigen er, at den frembringer flere slette mennesker, end den ombringer.
Græsk ordsprog

Et dødsfald er en tragedie. En million er statestik.
Josef Stalin, sovjetisk politiker -1952

Krig og revolutioner medfører aldrig det, man håbede, men blot ny elendighed, nu opblandet med al det gamle.
W. G. Summer

Bo Bojesen
7/5/56: I weekenden afholder forsvaret en stor udstilling
i Holbæk for at vise folk, hvad skatterne gaar til.
- Der røg Deres skat for april kvartal, hr. Jensen!
Tak til Bo Bojesen for tilladelse til at publisere tegningen.

Før eller senere forvandles en handelskrig til at blive en krig på kanoner.
Eugene V. Debs.

Kalkulation
Hvis indkøb af militærmateriel
for tre milliarder kroner
betyder beskæftigelse
til et tusind mand i 10 år,
hvor stor en krig
skal der til
for at afskaffelse
arbejdsløsheden?
Carl Scharnberg.

Hvis Europa nogensinde skulle blive ruineret, så bliver det af soldater.
Charles de Montesquieu, fransk filosof 1689-1755.

Krig er åndelig bankerot.
Ukendt

Hvad skal vi med gevinster i arbejdskampen, hvis vi taber kampen for freden?
Hardy Hansen, Formand for Specialarbejderforbundet i Danmark 1981.

Den der prædiker krig er djævlens feltpræst.
Schweizisk ordsprog

Krigen er en djævel, der æder guld, og skider kirselstene.
Svensk ordsprog

En forfatter, der i dag propaganderer for krigen, er en forbryder, selv om hans bog er et kunstværk.
Willy Corsari

For at se mere krigerisk ud skal du ride med draget sværd, men pas på ikke at skære ørene af din hest.
Francis Grose, engelsk kaptajn, 1770.

Alle religioner er grusomme, alle bygger på blod. For alle hviler i princippet på ideen om offer. Det vil sige på det evige offer af menneskelighed til den umættelige guddoms hævn.
Mikhail Bakunin, russisk anarkist 1814-1876.

Frygt profeter… og dem, der er parate til at dø for sandheden, for som regel trækker de mange andre med sig i døden.
Umberto Eco, Italiensk forfatter, 1970.

Når militæret nærmer sig, låser alle deres skeer ned og sender deres kvinder væk.
Georg Bernhard Shaw, irsk forfatter 1910

Krig skaber en overkapacitet af dobbeltsenge.
Aage Madelung, forfatter 1872-1949.

Hvis alle var lige så naive som fredskvinderne, ville krudtet aldrig være opfundet.
Erhard Jacobsen, dansk politiker.

Krig oprører de rolige vande mellem gode venner.
Oldarmænsk ordsprog

Jeg hader krig, for den ødelægger samtale.
Bernard le Bovier de Fontenelle, fransk litterat 1657-1757.

Krig er en sygdom.
Emil Flusser.

Når krigen kommer, gør djævlen helvedet rummeligere.
Tysk ordsprog

Krig, pest og hungersnød er tre gode kammerater.
Svensk ordsprog

Hungersnøden, pesten og krigen er de tre mest berygtede bestanddele af denne slette verden. Men krigen forener dem alle.
Francois de Voltaire, fransk forfatter 1694-1778.

Pest, hungersnød og krig kan ikke betegnes som skæbnens uundgåelige tilskikkelser. Dette kunne kun gælde de to første; men - krig fremkaldes af mennesker, af 3-400 personer, der behersker verden og er bekendt under navn af fyrster og ministre.
J. J. Rousseau, fransk forfatter og filosof 1712-1778.

Der påføres menneskeheden mere elendighed af et års krig end af et århundredes samlede bedrageri og undertrykkelse af borgerne. Alligevel er der en ting, som menneskemasserne kaster sig over med den største iver, idet de hylder officielle mordere, i purpur, guld og hanefjer, som de største og mest prægtige af alle menskelige skabninger.
Sydney Smith engelsk præst cirka år 1800.

Herluf Bidstrup

Krige ødelægger på et år mange fredsårs arbejde.
Benjamin Franklin, amerikansk politiker 1706-1790.

Freden bygger byer, krigen brænder dem.
Russisk ordsprog

Krig er ødelæggelse efter største målestok.
Jeremy Bentham, engelsk filosof 1748-1832.

Hvad der vindes i krig, fortæres i krig.
Finsk ordsprog

Hvad sværdet vinder, det snart forsvinder
Ukendt

Et våben er også dets bærers fjende.
Tyrkisk ordsprog

Krig - det er en drage med mange hoveder. Men hvad kan vi gøre andet end at uskadelig gøre et hoved af gangen?
Ukendt

Ukendt kunstner

Der findes to måder at løse konflikter på, gennem forhandlinger eller gennem vold. Den første vej er for mennesker, den anden for vilde dyr.
Marcus Tullius Cicero

Det er nødvendigt at redegøre for den anden parts standpunkt, og også for begrundelsen.
Johan Galtung

Det er meningsløst og latterligt at ville afgøre internationale spørgsmål gennem krigen - Sherloch Homes.
Conan Doyle, skotsk forfatter 1902.

I am tired and sick of war. Its glory is all moonshine. It is only those who have never fired a shot or heard the shrieks and groans of the wounded, who cry aloud for blood, more vengeance, more desolation. War is Hell.
General William T. Sherman, 19. juni 1879.

Jeg ville have været gladere, hvis David havde slået Goliat med harpen.
Stanislav Jerzy Lec, polsk-dansk filosof.

Et heltemindesmærke er et glimrende solur. Man kan se på det, hvad klokken er slået.
Stanislav Jerzy Lec

Elsk jeres fjender. Måske skader det deres rygte.
Stanislav Jerzy Lec

Hele vores kultur er karakteriseret af en accept af fænomenet krig. Det er de politiske kræfter, der forvalter industrien og teknologien og hidtil har forvaltet dem til fordel for militæret, denne groteske mandeklub.
Joyce Lussu, italiensk forfatter.

Spørgsmål, der afgøres med vold, er aldrig afgjort.
James Joyce, irsk forfatter 1882-1941.

Om militarisme

Jesper Deuleran

Vi lever i et befæstet fattighus.
Svensk talemåde fra 1880'erne.

Militarismen er den fremtoning i samfundet, der udvikler sig til at have en voldsom underkuelse, undertrykkelse og udbytning til mål, en udbytning af een del af et folk ved en anden del, og hele nationer ved andre nationer eller ved disses herskende klasser.
Karl Liebknecht.

Militarismen hviler som en blyvægt på hele samfundslivet; den er en blyvægt, hvorunder især vort økonomiske liv stønner; den er en vampyr, der udsuger dette, idet den stadig år for år fratager produktionen og det kulturelle arbejde folkets bedste kraft og anvender vanvittig høje umiddelbare udgifter på uproduktive foretagener.
Karl Lebknecht 1907.

Hvis et land kan vise tilstrækkelig styrke, behøver det ikke at vise nogen intelligens.
Ukendt

Så mægtigt bider endnu krigslidenskabens orm i menneskedyrets indvolde med mændenes tørst efter blod, bulder og eventyr og kvindernes lystenhed efter skrig og suk og heltepleje, at ingen, der ser ud over tilstanden i Europa, noget øjeblik kan tvivle om, hvordan livets gang bliver den dag trompeterne kalder. I Paris, i Berlin, i København vil folk trænges gennem gaderne og tramte "Marseillaisen" og "Die Wacht am Rhein" og "Den tabre Landsoldat", og damerne vil stå i vinduerne og kaste blomster som på en guldbryllupsdag, og den samme mængde, der illuminerer ved sine kongeligste højtider, vil også illuminere for krigen.
Men fredsvennerne vil forstumme i denne larm og først vove et ord efter det første tabte slag og det første dryppende ambulancetog, der fører de lemlestede til hospitalerne.
Viggo Hørup.

Vogt Dem for militarismen! Den har knust større stater end Danmark. Ikke for intet er vi naboer med tyskerne… Det er sagt om den tyske militarisme, at den har tre kursus. I det første lærer soldaten at glemme, hvad han hedder, i det andet at glemme, hvor han er fra; i det tredje at skyde på far og mor.
Viggo Hørup.

Tværtimod at være en foranstaltning, der har til formål at civilisere militæret, er den [værnepligten] et fif, der militariserer det civile samfund.
Viggo Hørup

Militarismen er den skidneste og løgnagtigste sag her i landet - dersom vi ikke knuser den, knuser den os.
Viggo Hørup

Du skal hade og afsky militarismen som dit lands fordærvelse, som frihedens undertrykkelse som demokratiets dødsfjende.
Viggo Hørup

Den almindelige værnepligt er milionhærene for godtkøb, det er tvangssoldaten for tvangslønnen i de meniges rækker og ovenover er det en hel hær af demokratiske befalingsmænd, vel oplært i lighedens borgerlige dyder og stor nok til at alene at behærske riger og lande og holde god og demokratisk orden i de vidtløftige stater. Det er, hvad der er af demokrati i den almindelige værnepligt.
Viggo Hørup

Der er to ting, der går op og ned sammen ligesom skålene på en vægtstang, det er militarismen og folkefriheden. Militarismens skål er blevet tungere og tungere, den står allerede på disken, og folkefrihedens er gået mere og mere til vejrs, den er helt oppe under loftet.
Viggo Hørup

Man ser lovgivere rejse ud til store fredskongresser og samles med andre lovgivere fra fjendtlige nationaliteter om kraftige resolutioner til fordel for freden. Man ser ikke meget til de samme lovgivere, når de kommer hjem igen. Når de er vendt tilbage til deres respektive rigsdage, har de et mærkeligt og fælles hang til at blive usynlige og forsvinde i de tæt sluttede flertal, der overalt bevilliger kanoner, fæstninger, mandskab, stadig nye rustninger, altid flere millioner.
Viggo Hørup

Der eksisterer et voksende misforhold mellem statsmandstaler om fred og den vanvittige oprustning, som finder sted i alle verdensdele.
Kjeld Olesen9

Dialog, 1959:6.Kernevåben er bylder på på et sygt samfund. Vi [NATO] vurderer vore egne amgtmidler temmeligt negativt. De franske a-våben holdes uden for regnstykket om den militære balance. De engelske atomubåde synes også mindre velegnede. Poseidon-ubådene får vi næppe heller gavn af. F-111 flyene er meget sårbare. Sådan fortsætter man et stykke tid, indtil der næsten intet er tilbage på den vestlige side. Så må der gøres noget.
M. H. von Meyernfeldt, hollandsk general og chef for det kgl. hollandske militærakademi10.

En officer er en mand, hvis kald er krig. En officer, der ikke har lugtet krudtet, er en mand, der ikke har vist, hvad han duer til, og bliver alt, som årene går, efterhånden sådan noget som en matros, der aldrig har været til søs, en latterlighed. Officerens fædrelands sind antager nødvendigvis en krigerisk form; han attrår desuden at gøre sine evner gælden de, at udmærke sig, at vinde andre laubær end dem, der vindes ved feltøvelser. Europas samlede officerkorps turde være langt større hindring for fredens opretholdelse end samtlige krigsivrige forfattere og journalister.
Georg Brandes

Det er et sørgeligt tyrkertro i befolkningen, i hvert tilfælde i store dele af befolkningen, at så snart en officer siger et og andet vedrørende militærvæsen, anser man det for den højeste visdom og tror, at det er den virkelige sagkundskab.
Kristoffer Markvad Klausen, socialdemokratisk politiker 1909.

Der er i den senere tid fra mange sider blevet fremhævet en meget stærk kritik af det militærvæsen, den forsvarsordning, vi have. Der er jo dem, der sige derom,at det er uden nogen værdi; man ser endogså militære sagkyndige erjse omkring og fortælle, at det, vi have, er værre end intet. Hvis det er sandt, er det i høj grad beklageligt, at vi nu i en så lang årrække have anvendt så mange millioner på et forsvarsvæsen, som sagkyndige betegner som værre end intet. Vi have derfor ment, at det var fuldstændigt forsvarligt at foretage en række nedsættelser, således at vi dog kunne spare nogle af disse udgifter.
Kristoffer Markvad Klausen, 1909.

Vort militærvæsen hviler på en kolossal løgn. Den løgn, at vi kunne forsvare os med våben. Vi ville gøre vort til at lære folket, at militærvæsnet er Danmarks ulykke. De forsikrer, alle de, der ruster, at det er for at forsvare freden. Men rustninger, selv for at bevare freden, er fredens værste fjende.
Vilh. Lassen, journalist og politiker.

Forsvarskrig er i vore dage blevet det bolværk, som de forsigtige krigsvenner - særligt blandt filosofferne - skjuler sig bag. De har dermed svunget sig op på et stade, hvorfra de uden at rødme kan rose krigen, - de har sat krigen på porten, for derefter at lukke den ind af køkkentrappen.
Th. Uphan

Hvis en filosof forsvarer terrorbalancen - som f. ex. André Glucksmann - har han intet budskab til vor tid. Hans tanker afspejler da blot håbløsheden hos de politiske magtha vere, der har mistet modet til fred. Han styrker nihilismen og kynismen hos dem, der er blevet overbevist om, at alle mennesker fører krig mod alle. Han skulle i stedet vise en udvej ved at formulere en etik, dvs. en idé om hvad der er godt og hvad der er nedbryden de i forholdet mellem mennesker.
Peter Kemp.

Historisk set er pacifistiske revolutionære altid blevet slået ihjel af regeringen.
Seon Lennon, John Lennons søn11

Forudsætningen for at oprustningen kan fortsætte er, at man sætter demokratiet ud af spilllet.
E. P. Thompson

Et demokrati kan ikke opretholdes i en permanent tilstand af krigsforberedelse og forblive et demokrati.
Mohandas Gandhi.

John Heartfield

Naturligvis ønsker almindelige mennesker ikke krig… men der er trods alt et lands ledere, der bestemmer politikken, og det er altid en enkelt sag at trække folket med, om det så er et demokrati eller et fascistisk diktatur eller et parlamentarisk styre eller et kommunistisk diktatur. Det eneste, man behøver at gøre, er at fortælle dem, at de bliver angrebet, og anklage pacifisterne for, at de mangler fædrelandskærlighed og udsætter landet for fare. Det virker på samme måde i alle lande.
Herman Göring, tysk nazileder 1930.

I har et letsindigt forhold til jeres medlemskab af NATO. Vi er stødt på en åbenbar ansvarsløshed. Mange indflydelsrige mennesker har øjensynligt forholdt sig passivt og overladt det til militære eksperter at tage de skelsættende beslutninger om anskaffelse af langtrækkende atomraketter til Vesteuropa.
Athur Macy Cox, amerikansk sikkerhedspolitisk rådgiver12.

En fredsstyrke er dyr i drift. Stabilitetsstyrken i Bosnien, SFOR, koster omkring 100 millioner kroner - om dagen. Albanienstyrken har kostet væsentligt mindre, måske 10-20 millioner. Måske er det værd at overveje, om pengene ikke var bedre brugt på civil genopbygning, lån og pengegaver.
Leder i Politiken 13.8.1997

Vision
Hvilken dag
når Landsforeningen
til Kræftens Bekæmpelse
får alle de midler,
de har brug for,
mens militæret
må arrangere landslotterier
for at få de penge, de siger,
de skal bruge til fly,
bomber og raketter13.
Ukendt

Man har allerede i Danmark flere officerer til soldaterne end der er pædagoger til børnene i en børnehave. Alligevel har man på mindre end et halvt år fyret over 15. mio. kr. af til en hvervekampagne til officerskolerne. Falder der bare fem cencimeter sne i det danske vinterland, skal man høre på endeløse beretninger om militære bæltekøretøjer, der frelser gamle og unge. I alle tog ser man soldater i camouflagefarver og store støvler. Præster sender uden blusel konfirmandhold på natøvelse hos hjemmeværnet. Hele mediebilledet emmer af militarisme som aldrig før.
Geert Grønnegaard, civilingeniør og medlem af Aldrig Mere Krig f. 1934.

Sammenfattende kan det konkluderes, at det i den nuværende situation ikke er særligt sandsynligt, at der i en overskuelig fremtid vil opstå en dicideret militær trussel mod Danmark. Samtidig er muligheden for at Danmark i fremtiden bliver involveret i kriser og væbnede konflikter uden for Danmarks område, blandt andet i forbindelse med løsning af internationale og humanitære opgaver, imidlertid taget til.
Beredskabsstyrelsen, Indenrigsministeriet 1997.

Danmark er i bund og grund et pacifistisk land. Vi kan ikke fordrage tanken om, at forsvaret skal sættes ind mod en flende.
Bertel Heurlin

Ét område har stadig kampklare våben liggende i hjemmet i en blind tro på, at Den røde Armé en dag kommer rullende over de lollanske stepper: Hjemmeværnet.
Morten Bødskov.

[Militærvæsnet] vil blive højres akillehæl. Så længe der var penge i kassen, kunne de øse ud til gendarmer, provisoriske politibetjente og fæstninger; men når kassen er tom, kom mer det til at gå i en anden dur.
Jens Busk, 1893/189414

Jeg har aldrig set nogen antimilitarist som blev fed af sine anskuelser. Krigen er en bedre forretning end freden. Jeg har aldrig truffet på nogen, der for at tilfredsstille sit pengebegær, har viet sine kræfter til at opretholde og befordre freden.
Carl von Ossietzky.

Om militær

Hvad skal det nytte?
Viggo Hørup

Forsvarssagens agitatorer er omvandrende lirekasser.
Viggo Hørup

Hvornår afskaffer man militæret?
J. Gaarn-Larsen, pastor

Tvivl aldrig på at en lille gruppe eftertænksomme, engagerede borgere kan forandre verden. Når alt kommer til alt, er de de eneste som nogensinde har gjort det.
Margareth Mead

Vi ved, at kun en brøkdel af de penge, vi bruger på militæret, kunne sikre basal sundhed for alle i udviklingslandene.
Poul Nyrup Rasmussen, dansk statsminister

Siné

Europas eneste og sande gud er krigsguden, Ingen anden gud koster så meget og får så store ofre.
Ukendt

De lytter for meget til militæret… De bør aldrig tro for meget på eksperter. Hvis man tror på lægerne, er ingenting sundt. Hvis man tror på teologerne, er ingenting uskyldigt. Og hvis man tror på militærfolk, så er ingenting sikkert.
Lord Salisbury, engelsk politiker 1893-1972.

Våben bringer ulykke.
Lao-Tse

På bajonetter kan man støtte sig, men ikke sidde.
Spansk talemåde

Man kan gøre alt med bajonetterne, blot må man ikke sætte sig på dem.
Ferdinand Lassalle tysk politiker 1825-1864.

Hvis fædrelandet opdrager sine børn til mordere, og forlanger at de skal gå ud og myrde, da foragter jeg fædrelandet.
Bjørnstjerne Bjørnson, norsk forfatter 1832-1910.

Militærets rolle er altid at forsvare de herskende.
Ukendt

Ned med overklassens organiserede morderbander: militæret.
Ukendt

Forsvarsviljen plejer at være omvendt proportionel med chancen for at blive skudt i krig.
Ukendt

Jeg har rejst over hele verden, og overalt har jeg fundet militær og militarisme som ødelæggende for al kulturskabende virksomhed.
Albert Schweitzer.

Militariseringen er skyld i et enormt spild af menneskelige ressourcer, der skaber yderligere ulighed og forarmelse, politisk og social vold og krigeriske konflikter som bidrager til dødsstatistikkens himmelflugt og det stigende antal flygtninge og fordrevne.
Fra den alternative Københavnererklæring fra det sociale topmøde marts 1995.

Magten taler gennem din lukkede mund.
Ivan Malinovski, forfatter f. 1926.

Hvordan skal forsvarsviljen spire i en ny generation, når der er akut mangel på frø af ugræs i nærheden af hegnet?
Søren Nielsen

En muldvarps klarsyn
En flodhests elegance
Brug alle dine talenter i
Forsvarets Reklameafdeling
FVR, Markedsføring 1998

Om militærnægtelse

Ukendte våbenløse ven
som hensynsløse hærførere
i tusinde år tramped
under fode

Vid vi er vågne
Det er mod dig vi drages
og til slut vil vi sejre
uden våben.
Tekst graveret i messing ved "Hesten" på Kgs. Nytorv i København som tramper på en nøgen mand.

Hvad er dit bidrag til verdensfreden? Har du husket at nægte militærtjeneste?
Ukendt

Da jeg anser krig for en forbrydelse mod menneskeheden, vil jeg modsætte mig og modar bejde enhver form for krig, forsvars- og borgerkrig såvel som angrebskrig samt arbejde for at fjerne krigens årsager.
Ukendt

Spørgsmålet er ikke, om alle skal være soldater eller om blot nogle skal være det. Men spørgsmålet er, om der overhovedet skal være soldaterpligt eller om den sag skal være en frivillig sag.
Viggo Hørup

Lad os være enige om, at den almindelige værnepligt ikke blev opfundet for at gøre demokratiet en fornøjelse. Hvad er da den almindelige værnepligt? Ganske simpelt: Den er et middel, hvormed militarismen på den billigste måde bringer de flest mulige soldater i munderingen.
Viggo Hørup

Ukendt kunstner

Nægt militærtjeneste - det er lovligt.
Ukendt

Hvo der ej går i krig, bliver ej slagtet.
Ukendt

Folk der ikke vil med i krigen, kalder vi militærnægtere. Hvad skal vi kalde dem, der ikke vil være med til freden?
Ukendt

Hvilke slyngler ville vi ikke være, hvis vi for vor egen skyld gjorde det, som vi gør for vort lands skyld?
Camillo Cavour, italiensk politiker 1810-1861.

Hvis du med sikkerhed ved, at din fyrste har uret, så skal du frygte Gud mere end mennesker og ikke gøre krigstjeneste.
Martin Luther, tysk religionsstifter 1483-1546.

Find en anden beskæftigelse end krigshåndværket (som det så smukt hedder) bliv militærnægtere, lav noget fornuftigt, gå imod systemet, gør oprør - på fornuftens vejne - det bliver man muligvis ikke populær af i mandeklubben, til gengæld sover man godt om natten.
Klaus Rifbjerg.

Sig nej til krigen - nægt militærtjeneste
(Anvendt af Aldrig Mere Krig i Årene 1949-1954, til opfordringen pludselig bliver censureret af Generaldirektoratet for Postvæsnet).

Aldrig Mere Krig
Ukendt

Ja, tænke det, ønske det, ville det med; - men gøre det! Nej det skjønner jeg ikke.
(Fra Per Gynt, om en dreng, der havde hugget en finger af for at undgå militærtjeneste)
Henrik Ibsen, norsk dramatiker 1828-1906.

Jeg vil hellere fylde fængslerne med voldsmænd end med folk, der nægter at slås.
Erling Olsen, forhenværende justitsminister f. 1927.

Om NATO

Ukendt kunstner

Hvis NATO er svaret, er det et forkert spørgsmål.
Ukendt

NATO udvidelse? Udvidelse af et museum.
Jan Øberg

NATO-ekspansionen er strålende for Lockheed Martin, men forfærdeligt for de amerikanske skatteydere.
William Hartung, World Policy Institute

Det giver ingen mening, at Tjekiet, Polen og Ungarn nu skal betale i dyre domme for at modernisere deres hærstyrker, når de har mere brug for at investere i økonomiske reformer.
Alton Frye, Council of Foreign Relations15

At pege på et medlemskab af NATO som en fornyelse af svensk sikkerhedspolitik er indskrænket og gammeldags16.
Lena Hjelm-Wallen, svensk udenrigsminister

NATO-udvidelsen - en tikkende bombe.
Eugene Chazov, russisk politiker.

NATO-medlemskab til salg.
Overskrift fra British American Security Information

NATO-udvidelse åbner et kolosalt marked for våbenhandlere.
Overskrift i The New York Times.

Versailes-traktaten i 1919 var storslået i sammenligning med beslutningen om at udvide NATO.
Johan Galtung.

Min holdning er, ganske enkelt sagt, at en udvidelse af NATO er den mest skæbnesvangre fejl i amerikansk politik i hele tiden efter den kolde krig.
George F. Kenan, amerikansk diplomat født 1904.

Forsvaret af Europa kan ikke klares fra Nordamerika, for uanset hvor stort sammenholdet er i alliancen, kan man ikke regne med, at en nation skal begå selvmord i forsvaret af et udenlandsk territorium.
Henry Kissinger, amerikansk politiker f. 1923.

NATO-politikerne freder militæret - og fører krig mod lønarbejdernes levestandard.
Ukendt

I øvrigt mener vi, at Danmark bør melde sig ud af Atlantpagten.
Ukendt

NATO - afspænding? Man sætter da ikke en rotte til at lede rottebekæmpelsen.
Geert Grønnegaard

Nævn blot ét eksempel på, at NATO-landenes militær har beskyttet frihedsrettighederne.
Ukendt

Vi kan konkludere, at en magtgruppe bestående af enkelte højtstående danske officerer og militæreksperter inden for NATO arbejder efter klart antidemokratiske principper, også når det drejer sig om altafgørende ændringer i NATOs militære strategier. Beslutninger holdes inden for så få personer som muligt, de hemmeligholdes så længe som muligt, og hvis en offentliggørrelse endelig kommer, bliver beslutningen fremlagt som indiskutabel og fuld bragt.
Inger Søndergaard, magister i dansk og historie, aktiv i Nej til Atomvåben.

Om nedrustning

Ukendt kunstner

Vær realist, kræv det umulige.
Ukendt

For I dipt into the future
far as human eye could see,
Saw the Vision of the World,
and all the wonders that would be…

Till the war-drum throbb’d no longer.
and the battle-flags were furl’d
In the Parliament of man,
the Federation of the World.
Alfred Lord Tennyson: Locksley Hall 1842.

Her stræber min ånd at overgå sig selv,
Dette gad jeg bekæmpe og besejre.
Goethe, Faust.

Ukendt kunstner

Det skal ikke være mig, der står i vejen for afskaffelse af militæret.
Eva Gredal, politiker 1927-.

Nedlæg Danmarks største slagteriskole, militæret.
Ukendt

Cykeltyveri kan afhjælpes på to måder: Et gevær koster 3200 kr., en ny cykel 1600.
Geert Grønnegaard

Hvad med en nulløsning for militæret?
Ukendt

Føler du dig sikrere ved at vide, at vi har et militær i Danmark?
Tidsskriftet Ikkevold

Ukendt kunstner

Om så hele den danske hær slog kreds om dig, var du ikke sikret mod en voldsom død.
Geert Grønnegaard

Man kan få tusind traktorer til prisen for en jagerbomber.
Ukendt

Der er mad til elvetusind børn i et år for prisen af en kampvogn.
Ukendt

Hitler løste arbejdsløshedsproblemet ved at opruste. Lad os da nedruste.
Ukendt

Nu da vi ingen fjender har mere må der da kunne spares nogle millioner på forsvaret til fordel for kulturen - bare en fire-fem F16'ere.
Finn Nørbygaard, Entertainer i Århus Stifttidende 1998.

Giv aldrig magten over dig til mennesker der ønsker magt.
Ukendt

Der er et forsvar: At erkende, at forsvarstider er til ende.
Piet Hein

Hellere aktiv i dag, end radioaktiv i morgen.
Ukendt

Om soldater

Kongerne er afsindige, og folket må undgælde derfor.
Horatius Flaccus, romersk digter 68-8 f. Kr.

Hvor en hær har haft lejr, vokser krat og torne.
Kinesisk ordsprog

Et folk i uniform er sine egne tyranner.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, hollandsk anarkist.

Når vi ingen ejendom har, behøver vi heller ingen soldater til at forsvare den.
Francesco Bernadone, [Frans af Assisi] italiensk religionsstifter 1182-1226.

Om ejendommen bort du tager,
straks krigens onde du forjager.
Rousseau

Hvor der ikke er noget bytte athente sig, der bliver der heller ikke kæmpet.
Ukendt

Lighed fostrer ingen krig.
Solon, græsk politiker 640-559 f. Kr.

Krig, handel og sørøveri -
uløselig treenighed.
Goethe i Faust II,5.

Handel, lønarbejde og krig udnytter menneskerne, i modsætning til agerbruget, som udnytter naturen.
Aristoteles

På hvilken måde er de som vi kalder riddere større herrer end vi selv? Hvordan har d fortjent det? Hvorfor holder de os i trældom? Hvis vi alle stammer fra en enkelt fader og moder, Adam og Eva, hvordan kan de påberåbe sig eller bevise, at de er herrer mere end os, andet end ved at tvinge os til at dyrke og forarbejde den rigdom som de forøder? De har beskyttelse og magelighed på deres fine slotte, vi har afsavn og hårdt arbejde, vinden og regnen på markerne. Og fra os, fra vores arbejde, kommer de ting som holder dem i overflod.
John Ball, præst i 1300-tallets England.

Man skulle filosofere så længe, til hærførerne bliver anset for at være æselførere.
Sokrates til Diogenes Laertes.

Fanden holder af generalerne, men kimser heller ikke af korporalerne.
Svensk ordsprog

En soldat er en forhenværende civilist, der uddannes til at optræde uciviliseret for at bevare civilisationen.
Halfdan Rasmussen, digter f. 1915.

Man kan ikke sige, at civilisationen ikke gør fremskridt… for i hver ny krig dræbes man på en ny måde.
Will Rogers, amerikaner 1910.

Dersom soldater kunne tænke, ville de løbe deres vej.
Friederik II, tysk konge 1712-1786.

Hvad hæderligt er der ved at være soldat?
Ukendt

Husarerne beder om krig og lægerne om feber.
Tysk ordsprog

I krig dør mennesker, fordi soldater er mordere.
Kurt Tucholsky, tysk journalist og forfatter 1890-1935.

Tror I da, at det er en fornøjelse at fortsætte dette tåbelige liv? At se mennesker, som man ikke kender, dø omkring sig, ja, selv at overgive dem til døden. Kan overhovedet en fyrste som klæder sine tropper i blåt klæde og giver dem hvide snore på deres hatte, der får dem til at dreje sig til højre og venstre for ærens skyld, lade dem foretage et felttog uden at fortjene en ærestitel som en general over døgenigter, som kun af nød bliver til rakker knægte for at drive landevejsrøvernes ærefulde hånsværk?
Frederik II, brev til Voltaire 27.11.1773.

Og mens stater forherliger de soldater, der udkæmper krigene, er størstedelen af dem, der bliver dræbt kvinder og børn.
Marilyn French

Man taler om indoktrinering i skolerne. Hvad kalder du 12 måneders oplæring i mord?
Ukendt

Hvorfor tror du, hærværk hedder hærværk?
Geert Grønnegaard

Bødlen blev afskaffet i 1892. Hvornår afskaffer vi soldaten?
Geert Grønnegaard

Hvorfor er vi så stolte af Tordenskjold? Hvad byggede han?
Geert Grønnegaard

Vi skal ikke have landsknægte her i landet.
Poul Møller, politiker f. 1919.

Man kan ikke forlange, at en officer skal gøre sig selv arbejdsløs. Lad os andre gøre det.
Geert Grønnegaard

Hjemmeværnet værner hjemmene som musvågen våger over musene.
Ukendt

Join the Army; Travel to exotic distant lands; meet exiting, unusual people and kill them.
Ukendt.

Om våbenhandel og våbenindustri

Alle I kræmmere,
som sælger spyd og skjolde,
og som gerne ser et par krige,
til at øge omsætningen.
Gid I måtte falde i røverhænder,
som kun gav Jer rå byg at spise.
Aristofanes, græsk komediedigter 445-385 f. Kr.

De gør intet, når de ikke er bevæbnet.
Publius Cornelius Tacitus, romersk historiker 55-120.

Det er ikke så nemt med alt det krigsvæsen, når man ikke har nogen bøsse.
Dansk mundheld fra 1800-tallet

Da Cassepot den nye mordmaskine
først havde fiks og færdig, blank og fin,
da råbte han med saglig henrykt mine:
Nu er al fremtids fremtid bliven min.
Shiller: Gedichte: Archemedes und der schüler.

Oprustningen har alle dage været det mest ydede angrebsmål for kritikerene af pengetilintetgørelsen. Skjold og sværd lider under det, politikerne kalder et “acceptansproblem” det vil sige under skatteborgernes kroniske modvilje. Udgifter til oprustning besluttes derfor principielt bag om ryggen på os. Ingen kan påstå, at der er tale om produktive investeringer. Brugsværdien af tanks og bombefly beregnes tværtimod ud fra, hvor meget man, hvis det skulle komme så vidt, kan slå i stykker ved hjælp af dem17.
Hans Magnus Enzenberger, tysk forfatter.

Franskmændene har solgt Saddam Miragefly. Tyskerne giftgasser. Amerikanerne helikoptere til at spøjte afgrøder med pesticider ('afgrøderne' var naturligvis levende mennesker). Og briterne gav Saddam protonbroer.
Robert Fisk, engelsk kommentator ved The Times og The Independent.

Ved at lægge en betydelig del af forsvarsproduktionen her i landet, får forsvaret og dets budgetlægning større betydning for nationaløkonomien. Befolkningens interesse for forsvaret vil blive stabiliseret, ingen vil turde afskaffe det af frygt for deraf følgende beskæftigelsesmæssige problemer.
Vilhelm Güntelberg, forhenværende chef for Forsvarets Forskningstjeneste.

Våbenhandel er indhyllet i hemmelighed, og handler med miner er ikke nogen undtagelse herfra. Der er en bemærkelsesværdig mangel på information og bevågenhed på dette om råde.
United Nations Deming Database.

Hver gang et gevær bliver fremstillet, et krigsskib bliver søsat, en raket bliver affyret, beteg ner det reelt et tyveri fra dem, som sulter og ikke får mad, fra dem, som fryser og ikke får tøj. Verden bruger ikke blot penge til våben. Den bruger sine arbejderes sved, sine forskeres talenter og sine børns forhåbninger.
Dwight D. Eisenhower, amerikansk general og politiker 1890-1969.

kaprustning

Jeg vil advare det amerikanske folk mod det militær-industrielle kompleks.
Dwight D. Eisenhower

Ansporet af muligheden for profit vokser mægtige pressionsgrupper frem og kræver endnu større rustningsudgifter. Netværket af særinteresser vokser.
Dwight D. Eisenhower

Våbenhandlere er dødens købmænd.
Ukendt

Arbejdere i våbenindustrien er dødens arbejdere.
Ukendt

Det er altså fandens til branche, vi er i, når sådan nogen fyre som os må gå og ønske ballade for at have noget at leve af.
Frank S. Jonas, amerikansk våbensælger.

Jeg tog mælk fra babyer for at købe moderne jagerfly, som hver kostede en million børns uddannelse.
Mahbub ul Haq, tidligere finansminister i Pakistan.

Hvis tre krigsfly styrter ned, så bliver der ødelagt for, hvad budgettet er for serumvaccine til alle verdens børn på et År.
Peter Ustinov, ambassadør for UNICEF.

Når man for prisen på et moderne
bombefly kan få enten 30 fakulteter
til hver 1.000 studenter eller
75 hospitaler med hver 100 senge
eller 50.000 traktorer, der også
kan køre i u-lande, hvorfor er der
så stadig nogen, der påstår, at man
ikke kan få noget for pengene nu
om stunder?
Ukendt

I en af mine bøger om krigen, nærmere bestemt om Vietnam, har du læst om projektilet til det såkaldte M16 gevær. Et projektil, der suser af sted med næsten lydens hastighed og undervejs roterer om sin akse, og også efter at være trængt ind i of ferets kød fortsat roterer rundt, sprænger og flænser ham op og forårsager indre blødninger, så han dør inden for et kvarter, selv om han måske kun blev ramt i en muskel. Et grusomt projektil og en grusom tanke, at et menneske havde opfundet det, en regering benyttet det, en fabrikant tjent en formue på det. Men en lige så grusom tanke, at fabrikkens arbejdere fremstillede det, omhyggeligt, samvittighedsfuldt, med fuld opbakning fra deres fagforeninger og socialistiske og pacifistiske partier, kassere de det, hvis en eller anden mindre defekt forringede dets hastighed eller evne til at sprænge og flænse og forårsage indre blødninger. Og lige så grusomt at tænke på, at en hærs soldater affyrede det, sigtede omhyggeligt, så det dyre projektil for Guds skyld ikke gik til spilde, mente sig renset for skyld af den beskidte floskel jamen-jeg- udfører-jo-bare-mine-ordrer.
Jeg er snart træt af det evindelige jeg-udfører-mine-ordrer, jeg-udførte-mine-ordrer, jeg-har-udført-mine-ordrer. og jeg har fået nok af at se ansvaret lagt over på kun generalerne, kun de rige, kun de mægtige. Hvad er vi da selv for noget? Et par linjer i folkeregistret, tal de kan manipulere med efter deres eget forgodtbefindende i krige ne, ved valgene, under udbredelsen af deres forbandede ideologier, religioner og ismer?
Nej, det er også vores skyld. Jeg, du, han, enhver der adlyder og lader stå til bærer sin del af ansvaret, når et sådant projektil bliver opfundet, fremstillet og affyret. Frasen om folket, der altid er offer, der altid er uskyldigt, er hykleri, løgn, en hån mod hver eneste mand, hver eneste kvinde, individer, og hvert eneste af disse individer har pligt til at vælge og træffe sine egne beslutninger. Og man hører ikke op med at skulle vælge og træffe beslutninger, fordi man ikke er hverken general, rig eller mægtig

Oriana Fallaci 18

Atomvåbenkapløbet stopper ikke, før USA afstår fra at forske i nye generationer af atomvåben.
Martin Burchard, amerikansk journalist.

Hvor blev fredsdividenden af?
Ukendt

Vi kræver, at vores egen regering gennemfører en lovgivning, der sætter en effektiv stopper for eksport af instrumenter, som kan bruges til totur. Problemet er, at våbenfabrikanterne har alt for stor indflydelse. Men man kan ikke på en og samme tid tale om en etisk udenrigspolitik og så samtidig eksportere våben til et diktatur eller undertrykkende regime.
Ann Clwyd, formand for det engelske parlaments menneskerettighedsgruppe.

Der er tåbelige kunder til heroin, men den mest kriminelle er pusheren eller sælgeren. På samme måde er det med våbenhandel. Den tredje verden begår fejl og er vildledt til at købe, men den største skyld har de som er ansvarlige for denne dødshandel.
Basil Hume, engelsk kardinal f. 1924.


1Information 8. juni 1998.
2Tale om hvorfor så store dele af det tyske folk støtter Hit lers politik.
3Teatis upon human nature 1738.
4Den græske historiker Herodot tilføjer undrende: Men måske er en eller anden dæmon kært, at der opstår krige.
5Politiken 11. december 1979.
6Håb og handling, gyldendal 1980.
7Verdslig livsbetragtning, Fremad 1939 s. 82.
8Orm og Tyr, 1952 s. 160.
9Tale i Folketinget 16. november 1978.
10Politiken 30.11.1979
11Refereret i Information 16.4.1998.
12Information 13.11.1979.
13Køkkenrullen nr. 3, 1987 s. 6.
14Citeret fra Kristian Hvidt: Venstre og forsvarssagen 1970- 1901 s. 193.
15Information, 18 mars, 1998.
16Politiken March 12, 1998.
17Zigzag, gyldendal 1998 s. 106.
18Den italienske journalist og forfatter Oriana Fallaci skriver i sin roman "En Mand" om og til den græske modstandshelt Alekos Panagoulis s. 322.

Top


Gå til Fredsakademiet
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page