bonde

Bosiddende person, der ejer og dyrker jorden; agerdyrker, landbo.
Bønder i Danmark skulle bl.a. i middelalderen og enevælden være soldater, betale plovskat og hartkornsskatter til financiering af militarismen.
Se også: Adelbonde ; agerjord ; bolsmand ; bondefred ; Bondekrigen ; Bondepartiet ; bondesoldater ; bondestanden ; bondestenalderen ; bondeven ; Bondevennernes Selskab ; fælled ; gårdmand ; hoveri ; husmand ; innebønder ; indsidder ; landgilde ; kulak ; rytterbonde ; storbonde ; stavnsbåndet ; ærje ; ødegård.

Litteratur

Bondens frisættelse. / : Birgit Løgstrup. Gad, 2015.
Doctor C. F. Wegener's liden krønike om kong Frederik og den danske bonde ... (1843).
- http://www.archive.org/details/doctorcfwegener00landgoog
Fra Patriarkalisme til Pengeøkonomi : Studier over dansk Bondeøkonomi i Tiden mellem Midten af det 18. og Midten af det 19. Aarhundrede. / : Sigurd Jensen. Gyldendal, 1950.
Høst, Johannes Nikolai: Lov og ret for herremænd og bønder; eller, Fuldstændig fremstilling af landmandens rettigheder og pligter (1837).
- http://www.archive.org/details/lovogretforherre00hs
Kolding Rytterdistrikts Selvejere. / : Hans Knudsen. < i>I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1924 s. 319-416.
Ved Mageskifter med Adel og Ribe Kapitel havde Frederik II i Aarene 1578-79 samlet alt Gods i Anst, Brusk, Elbo, Holmans og Jerlev Herreder under Kronen og lagt det under Regnskabslenet Koldinghus.
Koudal, Jens Henrik For borgere og bønder: Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800.
Museum Tusculanum, Københavns Universitet, 2000. Disputats, København Universitet.
'Priviliged city musicians are known in Europe from the 13th to the 19th centuries in which they had an important function within the musical scene. This thesis provides the first thorough description of the society of city musicians in Denmark which got its fundamental inspiration from Germany but developed its very own individual characteristics during the period of absolute monarchy.'
Markussen, Ingrid: Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte : Pietistiske og kamaralistiske idéer
bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag, 1995, - 340 s.
Den danske bonde og friheden: otte foredrag over bondestandens fortid ... (1888).
- http://www.archive.org/details/dendanskebondeo00steegoog
Rigsarkivet: Regeringsskiftet 1784. Fremstillinger og aktstykker udgivne i juni 1888 til minde om den regering som løste bondens stavnsbaand af de under Kirke- og undervisningsministeriet samled arkiver (1888).
- http://www.archive.org/details/regeringsskifte00jrgoog
Træhesten, hundehullet og den spanske kappe. / : Gunnar Olsen. Rosenkilde og Bagger, 1960.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page