blind ; blindhed

Synet hos en normalt seende defineres som 6/6 og det normale synsfelt som 180 grader, når begge øjne er åbne. Dvs. hvis en person har en synsstyrke på 6/18 betyder det, at han på 6 meter kan se det en person med et normalt syn kan se på 18 meter.
En blind er en handikappet person eller dyr hvis syge, øjne mangler synsevne; som ikke kan se.
En person er totalt blind, hvis vedkommende ingen lyssans har.
Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende : betænkning fra Kulturministeriets udvalg om blinde og svagtseendes biblioteksbetjening. / : Udvalget om Blinde og Svagtseendes Biblioteksbetjening, 1982.; Betænkning 950)
De blinde og svagtseende i Danmark
Gruppen af blinde og svagtseende i Danmark omfatter p.t. ca 10.000 mennesker. Flertallet er ældre, der er blevet blinde relativt sent i livet. Ca 350 er børn.
Ved blindhed forstås:
a en synsrest på bedste øje med bedste korrektion lig 6/60 eller mindre
b en synsrest på bedste øje med evt korrektion på over 6/60, hvis komplikationer medfører, at synsrestens værdi vurderes til lig med eller mindre end 6/60.
Omtale af: Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde
Betænkning om handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen.
/ : afgivet af det af undervisningsministeriet den 24. juni 1964 nedsatte udvalg, 1968. ; Betænkning 494)
Blinde og svagtseende.
Når der i nærværende betænkning tales om blinde og svagtseende anvendes en pædagogisk definition, mens der i andre relationer, således i den hidtidige lovgivning, kan anvendes andre. Ved blinde elever forstås her sådanne elever, som enten er totalt blinde eller dog ser så dårligt, at de primært må undervises ved hjælp af punktskrift (»punktlæsere«).
Ved svagtseende elever forstås elever, som på den ene side ser så godt, at de er i stand til at læse almindeligt tryk, men som på den anden side ser så dårligt, at hjælpeforanstaltninger er nødvendige, hvis der skal opnås et tilfredsstillende resultat af undervisningen (»sortlæsere«).
Dette betyder som regel, at elever med synsstyrke 4/60 og derunder betragtes som blinde, mens elever mellem 4/60 og 6/18 betragtes som svagtseende.
Også omtalt i Betænkning 129.
Se også: Danmarks Blindebibliotek ; Blindehistorisk Selskab , Blindenævnet ; Dansk Blindesamfund ; Det Danske Punktskriftnævn ; Foreningen Synshandicappede Danmark, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede ; socialpolitik ; Statens Øjenklinik.

Litteratur

De Blindes Sociale Status 1911-1961. / : Reinhard Lund. Dansk Blindesamfund, 1961.
- https://archive.org/details/deblindessociale00rein/page/12

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page