Finansministeriet

Dansk ministerium oprettet 1848, der bl.a har ansvaret for udarbejdelsen af det samlede årlige statsbudget, finanslovforslaget, der fremlægges til vedtagelse i Folketinget.
Skatteministeriet udskilles fra Finansministeriet i 1975.
Omprioriteringsbidrag er en generel reduktion af driftsrammen og lønsumsloftet med 2 pct.
Budgetloven
§ 1. Loven har til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.
Se også: Administrationsdepartementet ; Amtstuer ; Benzinafgiftsnævnet ; Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen ; By- og Boligministeriet ; Chokoladeafgiftsnævnet ; Danmarks Forvaltningshøjskole ; Danmarks Statistik ; I/S Datacentralen af 1959 ; Departementet for Told- og Forbrugsafgifter ; Digitaliseringsstyrelsen ; Direktoratet for Toldvæsenet ; Finanstilsynet ; Finansstyrelsen : forbrug ; Forvaltningsnævnet ; Generaldirektoratet for Skattevæsenet ; Generaltolddirektoratet ; Grænsegendarmer ; I/S Datacentralen af 1959 ; Klagenævnet i henhold til Love om Midlertidige Forbrugsafgifter ; Landsskatteretten ; Landsoverskatterådet ; Ligningsrådet ; Lovmodelrådet ; Lønningskommissionen af 1954 ; Lønningsrådet ; Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender ; Moderniseringsstyrelsen ; Nævnet for Afgift på Omsætningen af Stærke Drikke ; Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager ; Nævnet vedrørende Antidumping- og Udligningstold ; Nævnet vedrørende Merværdiafgift med videre ; Nævnet vedrørende Forbrugsbegrænsende Foranstaltninger ; Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Forskellige Varer ; Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Motorkøretøjer ; Nævnet vedrørende Registreringsafgift af Motorkøretøjer ; Pristalsnævnet ; Rentekammeret ; Slots- og Ejendomsstyrelsen ; sogneråd ; Statens Administration ; Statens annonce- og reklamekontor ; Statens Hulkortcentral 1951-1969 ; Statens It-råd ; Statens Nævn for Papir og Tryksager ; Statens Udliciteringsråd ; Statsregnskabsrådet ; Sømandsskattenævnet ; Tobaksafgiftsnævnet ; Toldankenævnet ; toldvæsen ; Vurderingsnævnet vedrørende Tillægsafgift på Spiritus ; økonomi ; De økonomiske råd ; Økonomistyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Censur-sagen : en materialesamling om krænkelserne af ytringsfriheden i finansministeriets administrationsdepartement : 1. akt. / : Jussi Merklin. GMT, 1980.
Fra EDB-sikkerhedsekspert til overopsynshavende med ministeriale toiletter.
Effektivisering af statsadministrationen : Betænkning afgivet af det af Finansministeren, "den 19. november 1964", nedsatte udvalg. / : Finansministeriet, 1965. ; Betænkning 388)
3. betænkning : Administrationen af told- og forbrugsafgiftslovgivningen.
/ : Administrationsudvalget af 1960, 1963. ; Betænkning 342)
Bilag:
Told- og forbrugsafgiftslovgivningens administration.
2. forbrugsafgiftskontor. Sagsområdet omfatter beskatningen af motorkøretøjer m. v., herunder omsætningsafgift, vægtafgift og benzinafgift samt visse andre forbrugsafgifter, nemlig parfumeafgift, afgifter af papir, pap, glødelamper, mineralvand, tændstikker, cigar- og cigarettændere, kaffe- og teekstrakter, kaffesurrogater m. v., spillekort samt grammofonplader.
Nicolai Wammen skal forene regeringens politik med Finansministeriets logik : Socialdemokratiet og Finansministeriet har været på kant, og det kan fortsætte efter regeringsdannelsen. Mette Frederiksen har den fordel, at hun ikke bare kan præge ministeriet ved at sætte Nicolai Wammen i spidsen for det, men også ved at udpege ny departementschef. / : Anton Geist, Sebastian Gjerding. I: Information, 28. juni 2019.

Regnemodeller blokerer alle bløde reformer: Finansministeriets regnemodeller giver magt til at bestemme, hvad der er ansvarligt, og hvad der er uansvarligt. Det er dem, der definerer, om en reform giver gode eller dårlige resultater og hvilke indgreb, der er økonomisk attraktive. Flere af regeringens nærmeste erklærer sig nu utilfredse med modellerne. / : Sebastian Gjerding. Lagt på information.dk 15. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 16. juni 2012 på side 14 i 2. sektion.

Rigsrevisionens beretning om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S og den efterfølgende børsnotering. afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. 15/2016.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104570/sr1616.pdf
Beretningen handler om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S (herefter DONG Energy) og den efterfølgende børsnotering. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2016 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Statsrevisorerne har anmodet om en faktuel beskrivelse af kapitaludvidelsen og børsnoteringen. Rigsrevisionen har derfor som udgangspunkt beskrevet, men ikke vurderet sagens faktuelle forløb. Rigsrevisionen har vurderet Finansministeriets ejerskabsrolle og ministeriets efterlevelse af god forvaltningsskik.
Rigsrevisionen vurderer samlet, at Finansministeriet har ageret som aktiv ejer og haft en styrende rolle under kapitaludvidelsen og den efterfølgende børsnotering af DONG Energy. Det var intensive processer, hvor Finansministeriet og DONG Energy havde et tæt samarbejde med bistand fra rådgivere.
Rigsrevisionen konstaterer, at flere centrale dokumenter ikke findes på Finansministeriets sager om kapitaludvidelsen, og at ministeriets overvejelser ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt dokumenteret. Det finder Rigsrevisionen meget utilfredsstillende, særligt fordi der var tale om en økonomisk væsentlig transaktion, og fordi den mangelfulde dokumentation vedrører vigtige dele af sagens forløb. Finansministeriet har dermed ikke sikret tilstrækkelig gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget, hvilket ikke er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.
Tabeller over Forbruget i Kongeriget Danmark af consumtionspligtige Varer og de deraf erlagte Afgifter; over den samlede Ind- og Udførsel af Varer til og fra Kongeriget Danmark, over de til Consum klarerede Qvantiteter og den deraf erlagte Told med Sportler – med Tilføiende af Varernes officielle Værdi; over Vareførselen mellem Kongeriget og Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen; over Kongeriget Danmarks Handelsflaade; over Skibsfarten til og fra Toldstederne i Kongeriget, med Oversigter betræffende Nationaliteten af de fremmede Skibe, som have deeltaget i Skibsfarten, og over danske Skibes Søgning af fremmede Havne; og endelig som Anhang, Udsigter over Confiscations- og Mulctprovenüer ved Kongerigets Told- og Consumtionssteder, over de i Kongeriget udbetalte Toldgodtgjørelser, og over den directe oversøiske Import- og Exporthandel. Alt for Aaret 1848.
Finantsministeriet, 1834-1851.
- https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=21847
Tibetsagen: Ministerier har slettet eller ryddet op i mail-backups : Statsministeriet og Udenrigsministeriet har for nylig fået nye løsninger til backup af e-mails. Ministerierne ved ikke – eller vil ikke sige – om det betyder, at e-mails af relevans for Tibetsagen er gået tabt. / : Sebastian Abrahamsen. I: Information, 9. november 2018

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page