Fordelingsnævnet vedr. visse fra Udlandet Modtagne Erstatninger

Historisk ankenævn kaldet Globalerstatningsnævnet, oprettet 1958 under: Handelsministeriet.
Nedlagt 1997.
Forslag til Lov om ophævelse m.v. af lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger Fremsat af erhvervsministeren (Jan Trøjborg), 1997
§ 2 Udenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordeling og udbetaling af modtagne erstatninger, som måtte blive udbetalt til den danske regering som en samlet godtgørelse (globalerstatning) for tab, der er opstået som følge af foranstaltninger fra en anden stats side, bl.a. ved at ejendom er nationaliseret eller på lignende måde unddraget ejerne. Det samme gælder globalerstatning udbetalt for skader opstået som følge af eller i forbindelse med krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder under krig.
Almindelige bemærkninger
1. Forslagets baggrund og indhold
Den oprindelige lov blev vedtaget i 1958. Loven blev sammenskrevet ved lovbekendtgørelse nr. 135 af 14. marts 1988, som senere er ændret ved lov nr. 377 af 22. maj 1996.
Under og efter 2. verdenskrig gennemførte en række lande nationaliseringer af privat ejendom m.v., der også ramte udlændinge, deriblandt danske statsborgere. Den opnåede erstatning blev ofte ydet som en globalerstatning, hvilket var et rundt beløb som en fælles erstatning for de rejste krav. Loven har sidst været anvendt i 1987/1988, hvor en række krav, som følge af globalerstatningsaftalen mellem Danmark og det tidligere DDR, blev afgjort af det nedsatte fordelingsnævn.
Den seneste anledning til udbetaling af erstatningssummer til danske borgere var Iraks besættelse af Kuwait. Her skete udbetalingen fra en kompensationsfond under FN. Det må formodes, at FN også fremover vil forestå størsteparten af arbejdet i forbindelse med fordelingen af globalerstatninger.
Da samarbejdet med FN varetages af Udenrigsministeriet, vil det være naturligt og hensigtsmæssigt, at Udenrigsministeriet tillige står for fordelingen og udbetalingen til de enkelte parter. Omtalt i Betænkning 736.
Danske skibe under det japanske solbanner. / : Christian Lund. Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 1998 s . 85-99.
Forhandlingerne med Japan var blevet indledt allerede i 1952, men det var først i 1959, at der kom gang i de endelige forhandlinger, hvorefter Japan i 1961 - som det sidste af de lande, hvorfra Danmark modtog erstatninger for krigens tab - betalte i alt kr. 8.375.611,48. Der måtte således med det af den danske regering 7. juni 1958 oprettede »Fordelingsnævnet vedrørende visse fra Udlandet modtagne Erstatninger« foretages en pro rata betaling til de i alt ca. 600 danske interessenter, og den fastsattes til 90,5312% (efter en foreløbig dividende på 84,757%).
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page