kommune

Latin: Fælles. Samfund der udgør en (forholdsvis) selvstændig administrativ og politisk enhed overfor staten.
Danske kommuner er en del af amter og regioner.
Kommuner ledes af en politisk valgt kommunalbestyrelse.
Der afholdes valg til kommuner hver fjerde år.
ØMU-gæld er den offentlige sektors, herunder kommunernes, bruttogæld.
Fritidsnævnet er et kommunalt udvalg som førte tilsyn, godkendte og gav tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge blev i 1996 afløst af folkeoplysningsudvalg, som også tager sig af spørgsmål vedr. voksenundervisning.
Omtalt i Betænkning 822.
Kommunale voksenundervisningsnævn 1970-1990.
Omtalt i Betænkning 822.
Ungdomsskoleudvalg også kaldet Ungdomsskolenævnet kendes fra 1954.
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, 2017
Omtalt i Betænkning 822
Se også: Borgmester ; Bonusløn ; folkeregister ; genbrugsplads ; Hjemfaldspligt / hjemfaldsklausuler ; Kommunernes Landsforening ; lokalhistorie ; primærkommune ; seniorjob, seniorjobordningen ; sogn ; værdighedspolitik.

Litteratur

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, 2017.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186716
§ 1. Denne lov indeholder regler om
1) udligning af forskelle mellem kommunernes økonomiske forudsætninger som følge af forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov,
2) generelle statstilskud til kommuner og
3) særlige tilskuds- og udligningsordninger...
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet, 2016
§ 2. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, den præhospitale indsats, lægemiddelberedskabet og beredskabet i den primære sundhedssektor. I sundhedsberedskabet indgår indsats ved alle typer beredskabshændelser, herunder også hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer samt psykosocial indsats.
Lokaladministrationen i Danmark : oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 : en oversigt.
/ : Harald Jørgensen. Rigsarkivet, Gad, 1985.; Administrationshistoriske studier, nr. 11)

Due, Henning: Tvungen aktivering gør ledige endnu mere syge : Syge ledige presses i aktivering, som forværrer deres sygdom. Fagfolk skyder skylden på den lov, der belønner kommunerne for at aktivere sygedagpengemodtagere. I: Information, 07/18/2011.
Heeger, Troels: Tysk energiforsyning tilbage til kommunerne efter privatisering. I: Information, 01/27/2014.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page