Udbetaling Danmark

Styrelse oprettet 2012 under: Social- og Integrationsministeriet.
Forsat fra: Statens Administration.
Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark, 2016.
§ 1. Udbetaling Danmark varetager de opgaver, der tillægges Udbetaling Danmark i henhold til denne lov og til:
1) Lov om social pension.
2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
3) Lov om individuel boligstøtte, jf. dog § 1 a, nr. 1.
4) Lov om friplejeboliger, jf. dog § 1 a, nr. 39.
5) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
6) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
7) Lov om opkrævning af underholdsbidrag.
8) Lov om en børne- og ungeydelse.
9) Repatrieringsloven.
10) Lov om aktiv socialpolitik.
11) Lov om fleksydelse.
12) Lov om delpension.
13) Sundhedsloven
14) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen, 2013.
I aftalen om kommunernes økonomi for 2011 besluttede den daværende VK-regering og KL at flytte den objektive sagsbehandling fra kommunerne til en ny myndighed (Udbetaling Danmark). Efterfølgende besluttede VK-regeringen og Dansk Folkeparti, at Udbetaling Danmarks opgaver skulle samles i 5 sagsbehandlingscentre.
Overdragelsen af myndighedsansvaret fra de 98 kommuner til Udbetaling Danmark medfører store ændringer i den eksisterende organisering og administration af udbetalingen af offentlige ydelser på de pågældende sagsområder.
ATP tilrettelægger og gennemfører opgaverne for Udbetaling Danmark både under etableringsforløbet og efter overgangen til drift. Kommunerne finansierer langt den største andel af driften af Udbetaling Danmark. Staten finansierer en mindre andel, svarende til den opgave, som Udbetaling Danmark overtager fra SKAT. Det samlede bidrag fra kommunerne til administration og drift af Udbetaling Danmark er i 2013 budgetteret til 773 mio. kr.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser; råd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page