Atomenergikommissionen

Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven), 1962.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49314
Historisk styrelse oprettet 1955.
Fortsættes 1976 som Energistyrelsen.
Den 8.3.1955 nedsatte regeringen, ifølge Rigsarkivet, en foreløbig kommission med den opgave at forberede en aktiv indsats fra dansk side for udnyttelse af atomenergien til samfundets tarv. Der blev i juni s.å. truffet aftaler med USAs og Storbritanniens regeringer, der muliggjorde opførelse af en forsøgsreaktor og dens forsyning med beriget uran. Ved lov 312 af 21.12.1955 nedsattes en permanent Atomenergikommission. Ved beslutning af 2.3.1956 nedsatte Folketinget et udvalg med den opgave at modtage beretninger fra kommissionen og på anden måde følge dens virksomhed. Atomenergikommissionen organiseredes i to afdelinger, en teknisk- videnskabelig og en administrativ (Sekretariatet), der fungerede som departementalt organ ved behandlingen af sager om atomkraftens fredelige udnyttelse. Dens vigtigste opgave blev etableringen og styrelsen af Forsøgsanlæg Risø, der blev taget i brug 15.8.1957. Ved bek. 120 af 28.3.1960 blev Atomenergikommissionen overført til Statsministeriet og ved bek. 303 af 3.9.1962 til Undervisningsministeriet. Ved bek. 35 af 28.1.1976 overførtes den til Handelsministeriet, idet dog tilsynet med nukleare anlæg henlagdes til Miljøministeriet. Ved lov 194 af 28. 4.1976, ved hvilken Energistyrelsen oprettedes, blev Atomenergikommissionen ophævet.
Se også: Atomenergi ; atomfysik ; atomkraft ; Atomoplysningsudvalget ; atomulykke ; energipolitik ; forskning ; The US Atomic Energy Commission.

Litteratur

Betænkning om adgangen til at drive nukleare anlæg "(atomanlæg)" og erstatningsansvaret for skade forvoldt af nukleare ulykker : Afgivet af det ved justitsministeriets skrivelser af 17. november 1958 og 11. maj 1959 nedsatte udvalg. / : Justitsministeriet, 1961. ; Betænkning 286)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page