Miljøministeriet

Historisk dansk, ministerium oprettet 1973.
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretnings-områder (Miljøministeriet), 1973.
Ved kgl. resolution af 27. september 1973 blev det bestemt, at ministeriet for forureningsbekæmpelse skulle omdannes til et miljøministerium, og at der til dette ministerium, foruden de under ministeriet for forureningsbekæmpelse hørende områder, skulle henføres sager vedrørende fysisk planlægning og fredning. Den nærmere afgrænsning af miljøministeriets forretnings-område ville senere blive fastsat.
På statsministeriets derom nedlagte forestilling er det ved kgl. resolution af 5. oktober 1973 herefter bestemt, at der til miljøministeriet ud over det under det tidligere ministerium for forureningsbekæmpelse hørende forretningsområde: lovgivningen om miljøbeskyttelse, levnedsmidler, vandløb, vandforsyning, gifte og sundhedsfarlige stoffer og lovgivningen om midler til bekæmpelse af plantesygdomme m.v. samt miljøstyrelsen og statens levnedsmiddelinstitut, med virkning fra den 5. oktober 1973 at regne overføres følgende områder:..
Nu Miljø- og Fødevareministeriet som er en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Ministerierne blev sammenlagt den 28. juni 2015. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, fire styrelser og den selvejende institution Madkulturen. De fire styrelser er: Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet som er en del af Naturstyrelsen.
Se også: By- og Boligministeriet ; By- og Landskabsstyrelsen ; Byplannævnet ; Direktoratet for Statsskovbruget ; forurening ; Fredningsstyrelsen ; Giftnævnet ; miljø ; Miljøankenævnet ; Miljømærkenævnet ; Naturbeskyttelsesrådet ; Naturfredningsrådet ; Overfredningsnævnet ; Planstyrelsen ; Reservatrådet ; Rådet vedrørende Genanvendelse og Mindre Forurenende Teknologi ; Skov- og Naturstyrelsen ; Skovstyrelsen ; Statens skovnævn ; Tilbudspligtsnævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Leder: Vild miljøskandale. I: Information, 3. marts 2018.
Miljøministeriet er afgået ved døden. Dødsårsag: Kvælning : Den seneste amputering af Miljøstyrelsen er kulminationen på mange års systematisk svækkelse af miljøministeriets faglighed. Den vogter af natur og miljø, som var den oprindelige tanke bag ministeriets oprettelse i 1971, findes ikke mere. Det må miljøbevægelsen tage bestik af. / : John Holten-Andersen. I: Informations kronik, 12. marts 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page