Arbejdsmiljøklagenævnet

Ankenævn oprettet 1999 i Ankestyrelsen under: Arbejdsministeriet.
Folketinget vedtog i sommeren 1997 ved en ændring af arbejdsmiljøloven at oprette Arbejdsmiljøklagenævnet pr. 1. januar 1999 som klageinstans på arbejdsmiljøområdet.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet, 2018.
§ 1. Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i medfør af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven), herunder forvaltningsretlige spørgsmål der knytter sig hertil.
Stk. 2. Arbejdsmiljøklagenævnet behandler også klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i medfør af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (udstationeringsloven), herunder forvaltningsretlige spørgsmål der knytter sig hertil.
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Overførelse af sekretariaterne for Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet til Den Sociale Ankestyrelse m.v.) , 2004
Se også:
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page