Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Ankenævn oprettet 2006 under: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom ved lov nr. 453 af 22. maj 2006.
Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, 2015
§ 1. Disciplinærnævnet behandler klager vedrørende ejendomsmæglere godkendt efter § 6 i lov om formidling af fast ejendom m.v.
Stk. 2. Påhviler der ejendomsmæglervirksomheder et selvstændigt ansvar eller medansvar for den ansatte ejendomsmægler, kan ejendomsmæglervirksomheden indbringes for disciplinærnævnet.
Stk. 3. Disciplinærnævnet skal behandle klagerne uden hensyntagen til, om indklagede er medlem af en brancheorganisation.
§ 2. Disciplinærnævnet behandler klager over, at de i § 1 omfattede personer og virksomheder har tilsidesat de pligter, som følger af lov om formidling af fast ejendom m.v., forskrifter udstedt i medfør heraf og god ejendomsmæglerskik.
Se også: Klagenævnet for Ejendomsformidling.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page