Energiklagenævnet

Ankenævn oprettet 1996 under: Energiministeriet.
Senere under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Nu under:Erhvervsministeriet.
Besvarelse af spørgsmål 119 (alm. del – bilag 418) stillet af Det Energipolitiske udvalg den 28. juni 2002.
Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov energiforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, lov om CO2-kvoter for elproduktion, lov om anvendelse af Danmarks undergrund samt lov om kontinentalsoklen.
Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev ressortansvaret for Energiklagenævnet overført fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til Miljøministeriet. Energiklagenævnet er herefter ved kongelig resolution af 8. juni 2016 blevet ressortoverført til Erhvervsministeriet pr. 1. januar 2017.
Beskrevet i Betænkning 1401
Se også: Energi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page