integration

Latin: At samle eller at smelte sammen.
At give flygtninge og indvandre en mulighed for at blive medborgere i den stat, de er emigreret til.
Omtalt i Betænkning 1359.
Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), 2017.
§ 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.
§ 2. Omfattet af denne lov er flygtninge, jf. stk. 2, familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 3, og indvandrere.
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.), 2015.
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg), 2018.
Formålet med at indføre integrationsydelsen var dels at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark, dels at give nyankomne flygtninge og andre udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund.
Se også: Fattigdom ; integretet ; Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ; Nordisk Råd for Forskning i Europæisk Integrationsret ; Positivlisten ; Rådet for Etniske Minoriteter ; Samarbejdsnævnet ; Social-, Børne- og Integrationsministeriet ; Social- og Integrationsministeriet ; socialpolitik ; Styrelsen for International Rekruttering og Integration ; Statsløsekommissionen ; Udlændinge- og Integrationsministeriet ; Udlændingestyrelsen.

Litteratur

Beretning til Statsrevisorerne om integrationsindsatsen. / : Rigsrevisionen, 2015.
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet og kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte modtager den integrationsindsats, som er fastlagt i integrationsloven.
Rigsrevisionen vurderer samlet set, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte får de tilbud, der er omfattet af integrationsloven. De ansvarlige ministerier har endvidere ikke i tilstrækkelig grad fulgt op på, om brugen af redskaberne til integration bidrager til at indfri integrationslovens formål.
Forskere: Integrationsydelsen har skabt en ny fattigdom i Danmark : Mennesker med lovligt ophold lever i dag i en form for fattigdom, som ikke er set siden Anden Verdenskrig, lyder det fra forskere. Årsagen er integrationsydelsen. Information sætter i ny serie fokus på den politisk skabte underklasse. I dag bringer vi fire interviews med familier, som lever på integrationsydelsen. / : Laura Friis Wang. Information, 16. februar 2019.
Indenrigsministeriet: Integration af bosniske krigsflygtninge i Danmark.
1. delrapprot fra Indenrigsministeriets udvalg vedrørende integration af bosniske krigsflygtninge, flygtninge og invandrere.
- København : Indenrigsministeriet, 1995. - 218 s. + bilag.
Leder: Klogt at udvide integrationsuddannelsen. I: Information, 29. september, 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page