invalid

Fransk: / disabled. Oprindelig betydning: Mand, som ved krigstjeneste er blevet uarbejdsdygtig, har mistet sin førlighed, krigsinvalid, handikappet. En soldat, som under udførelsen af sin tjeneste får en legemsskade, der gør ham uskikket til krigstjeneste. I dansk lovgivning er der et par definitioner af invalider: I den nu ophævede Lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele fra 1990 er en invalid den,
§ 2. der i anledning af tysk værnepligt, jf. § 1, har fået en sådan legemsbeskadigelse, herunder vansirethed eller svaghed, at der ikke er erhvervsevne, eller at erhvervsevnen er nedsat.
...§ 3. Lige med den i § 1 nævnte værnepligt regnes:
1) Internering i koncentrationslejre under krigen 1914-18, for så vidt det drejer sig om værnepligtigt mandskab, fremgår det af Lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele fra 1990.
I Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse fra 1986, hedder det,
§ 1. Den, der i anledning af sine militære tjenestepligters udførelse har fået en sådan legemsbeskadigelse eller svaghed, som tilintetgør eller i væsentlig grad svækker hans evne til at sørge for sit og sin families underhold, anses for invalid og har efter hjemsendelsen (henholdsvis afskedigelsen) fra militærtjenesten krav på invalideforsørgelse....Stk. 3. Samme krav som de militære invalider har enhver, der, uden at være i egentlig militær tjeneste, beordres til arbejde i militært øjemed, hvorfor han ikke kan undslå sig, f.eks. skansearbejde, ægtkørsel [sic] og deslige, når han derved bliver invalid.
Se også: Ankenævnet for Invalideforsikringsretten ; Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen ; Invalideforsikringsretten ; Invalideforsikringsrådet ; Invalideunderstøttelsesfondet ; Krigshospital ; Krigshospitalets Ladegaard ; Krigshospitalskassen ; Militærinvalideloven ; socialpolitik ; traume ; veteran.

Litteratur

Betænkning om invalideforsikringen afgivet af invalideforsikringskommissionen af 1956, 1959. ; Betænkning, nr. 228)
Betænkning om invalidepension m.v.: Afgivet af et af socialministeriet i 1962 nedsatte udvalg. / : Socialministeriet, 1965. ; Betænkning, 371)
Senest i den af invalideforsikringskommissionen af 1956 afgivne betænkning om invalideforsikring (nr. 228, 1959) er side 8-15 givet en udførlig redegørelse for invalidelovgivningens historiske udvikling. Der henvises til denne fremstilling, idet her blot skal nævnes enkelte hovedpunkter...
Krigslæsioner: Lægens Håndbog. / : Sundhedsstyrelsen, 1961.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page