Rasmussen, Halfdan: Soldat eller Menneske, 1941

Bestyrelsen for de militære underklassers
pensionering og for invalideforsørgelsen

Historisk styrelse oprettet 1851 under: Finansministeriet.
Ophævet 1909?
Den civile centraladministration 1848—1893
Ved Lov af 9. April 1851 om Pensionering af de militære Underklasser og Forsørgelse af Invalider bestemtes det, at Bestyrelsen for disse Sager skulde bestaa af en lønnet administrerende Direktør, en lønnet Læge samt 4 ulønnede Medlemmer, af hvilke Krigs- og Marineministeriet hvert skulde foreslaa et Medlem, Centralkomiteen til Understøttelse af udkommanderede Land- og Søkrigeres Familier, af de Saarede og Kvæstede samt Faldnes Efterladte to Medlemmer, der efter Komiteens Opløsning skulde foreslaaes af Kjøbenhavns Borgerrepræsentation. Denne Bestyrelse skulde sortere under Finantsministeriet.
Til de forskjellige Fonds, der ifølge Lov af 9. April 1851 § 34 —36 strax henlagdes under Bestyrelsen til Fyldestgjørelsen af de Krav, der stilledes til den, føiedes bl. A. senere i Henhold til kgl. Resol. af 31. Marts 1860 Søkvæst- og Assistentshusets Midler og Eiendele — dog med enkelte Undtagelser — samt selve Assistentshusetablissementet.
Se også: Invalid ; pension ; socialpolitik ; soldat ; veteran.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page