Inspektoratet for Omsætningsafgifter

Historisk inspektorat oprettet 1940 under Finansministeriet.
Inspektoratet for Omsætningsafgifter oprettedes, ifølge Rigsarkivet, i 1940 til at føre kontrol med de da indførte forbrugsafgifter på manufakturvarer, parfume, kosmetiske artikler, pap, papir, glødelamper, radiolamper og kaffesurrogater. Som årene skred frem, udvidedes afgiftsområdet betydeligt, mest omfattende dog med lov af 16. juni 1962 om almindelig omsætningsafgift. Hermed oprettedes et 4. Forbrugsafgiftsinspektorat, og de eksisterende inspektorater vedr. forbrugsafgifter omdøbtes. Inspektoratet for Tobaksbeskatningen kom således til at hedde 1. Forbrugsafgiftsinspektorat og beholdt sit hidtidige sagsområde. Inspektoratet for Øl- og Spiritusbeskatningen skiftede navn til 2. Forbrugsafgiftsinspektorat, også dette beholdt sit sagsområde udelt. Inspektoratet for Omsætningsafgifter blev nominelt til det nye 3. Forbrugsafgiftsinspektorat, men deltes effektivt i to ikke lige store dele. En lille del af personalet i det tidligere Inspektorat for Omsætningsafgifter fortsatte deres virke i 3. Forbrugsafgiftsinspektorat, som udelukkende havde sager vedr. afgift af chokolade- og sukkervarer og afgift i henhold til loven om forbrugsbegrænsende foranstaltninger som sagsområde. Langt størstedelen af personalet fra det tidligere Inspektorat for Omsætningsafgifter overflyttedes til det nyoprettede 4. Forbrugsafgiftsinspektorat, der skulle tage sig af kontrollen med OMS'en og dermed videreføre kontrollen med afgifter på forskellige varer, der tidligere blev varetaget af Inspektoratet for Omsætningsafgifter. Allerede den 1. april 1963 omordnedes området for forbrugsafgifter dog så gennemgribende, at man nedlagde et inspektorat, og en del sagsområder holdt flyttedag. Hidtil har det været antaget, at nedlæggelsen ramte 4. Forbrugsafgiftsinspektorat (se eksempelvis Ole Degn: Toldarkiver før 1969, s. 32), men i virkeligheden var det 2. Forbrugsafgiftsinspektorat, det gik ud over (se cirkulæreskrivelse C. nr. 2/1963 af 19/3-1963 fra Dept. for Told- og Forbrugsafgifters personalekontor, fundet i Overtoldinspektoratet for Østifternes journalsager: J.nr. 001002/1963). Det 2. Forbrugsafgiftsinspektorat nedlagdes, og alle dets sagsområder lagdes under 1. Forbrugsafgiftsinspektorat. Det 1. Forbrugsafgiftsinspektorat afgav sagsområdet vedr. beskatning af motorkøretøjer og anvendelsen af afgiftsfri benzin til det tidligere 3. Forbrugsafgiftsinspektorat, som herefter benævntes 2. Forbrugsafgiftsinspektorat. Det tidligere 4. Forbrugsafgiftsinspektorat skiftede også navn, til 3. Forbrugsafgiftsinspektorat, men her forblev sagsområdet uændret. Ressortfordelingen kom herefter til at se således ud: 1. Forbrugsafgiftsinspektorat: Kontrollen med beskatning af tobaksvarer og midler til disses antændelse; afgifter og omsætningsafgifter af øl, vin og spiritus o.l.; afgifter af mineralvand og af parfumer, toiletmidler m.v. samt fællessager, herunder Kassererkontoret. 2. Forbrugsafgiftsinspektorat: Kontrollen med omsætningsafgiften af chokolade- og sukkervarer; afgifter af radiomodtagere, grammofonplader, kaffesurrogater, glødelamper, pap og papir, konsum-is samt spillekort; kontrol med beskatningen af motorkøretøjer og med anvendelsen af afgiftsfri benzin. 3. Forbrugsafgiftsinspektorat: Kontrollen med loven om almindelig omsætningsafgift (OMS). Fra 1. oktober 1969 blev forbrugsafgiftsinspektoraterne nedlagt, og deres opgaver fordeltes mellem Direktoratet for Toldvæsenet og de københavnske distriktstoldkamre.
Se også: Departementet for Told- og Forbrugsafgifter ; Moms ; Nævnet for Afgift på Omsætningen af Stærke Drikke ; Nævnet vedrørende den Almindelige Omsætningsafgift ; Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Forskellige Varer ; OMS ; omsætning ; Omsætningsafgift ; skat.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page