Jernbanenævnet

Jernbanenævnet blev etableret i 2010, som et statsligt, uafhængigt klage- og tilsynsorgan (Regulatory Body). Jernbanenævnets forpligtelser er dels forankret i en række EU retsakter (direktiv, forordninger samt gennemførelsesforordninger), der vedrører jernbanesektorens liberalisering og markedsadgang, dels national lovgivning.
Nævnets hovedopgave er navnlig markeds- og konkurrenceovervågning af jernbanesektoren, herunder at sikre en lige og ikke-diskriminerende adgang til jernbanenettet og serviceydelser, der er forbundet hermed.
Jernbanenævnet etableres i 2010 under Transportministeriet og erstattede Jernbaneklagenævnet.
Bekendtgørelse om Jernbanenævnet
I medfør af § 102, stk. 1, § 103, stk. 7, § 111, stk. 8, § 113, stk. 4, og § 114, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:
Jernbanenævnets opgaver
§ 1. Jernbanenævnet behandler klager over afgørelser og beslutninger i medfør af §§ 4-8, §§ 17-18 og § 21 i jernbaneloven og regler fastsat i medfør heraf, eller når der i henhold til lov er fastsat regler om klageadgang til Jernbanenævnet.
Stk. 2. Jernbanenævnet fører tilsyn som fastsat i § 103, stk. 3 og 4, i jernbaneloven. Jernbanenævnet fører herunder tilsyn med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter.
Stk. 3. Jernbanenævnet gennemfører revisioner som fastsat i § 104 i jernbaneloven.
§ 2. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 (passagerrettighedsforordningen), der falder uden for Ankenævnet for Bus, Tog og Metros afgørelseskompetence.
§ 3. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende artikel 5, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 (PSO-forordningen).
§ 4. Jernbanenævnet kan på eget initiativ og med forbehold for konkurrencemyndighedernes beføjelser træffe afgørelse om passende foranstaltninger med henblik på at korrigere forskelsbehandling af ansøgere, markedsforvridning og alle andre former for uønsket udvikling på jernbanemarkedet.
Se også: Jernbaneklagenævnet.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsberetning 2017. Jernbanenævnet, 2018

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page