jernbane

1. Dels om skinnevej for private og offentlige, tog til transport af passagerer og gods; dels om skinnevej med tilhørende rullende, materiel; også om indbegrebet af, hvad der henhører til en sådan trafik, drift: jernbanevæsen.
2. Bybane: Metro, letbaner og S-baner, som udfører transport i byer og forstæder.
Jernbaner er brugt til troppetransporter under krig, militære øvelser og mobilisering siden 1848.
Jernbaneloven, 2015.
- https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/686
§ 1. Lovens formål er at fastlægge rammerne for skinnebåren trafik, herunder at sikre, at jernbanetransport tilrettelægges og gennemføres under hensyn til sikkerhed, fremkommelighed og god samfundsøkonomi. Lovens rammer supplerer og udmønter retsakter fastsat af Den Europæiske Union, således at den danske jernbane sikres optimale vilkår for fortsat udvikling samt vækst i gods- og passagertransport...
Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet), EF-Tidende 2004, nr. L 164, side 44, som ændret senest ved Kommissionens direktiv 2014/88/EU af 9. juli 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32.
Se også: Banedanmark ; Banestyrelsen ; banevogter ; Dansk Jernbaneforbund ; DSB ; det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) ; Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner ; Jernbaneforbundet ; Jernbanehjemmeværnet ; Jernbaneklagenævnet ; Jernbanenævnet ; jernbaneskyts ; jernbanesabotagen i Danmark under besættelsen ; Jernbanetilsynet ; lazarettog ; ledvogter ; militære sidespor , permittenttrafikken ; sidespor ; SIOP ; stationsby ; Tilsynet med Privatbanerne ; togbusser ; Trafikministeriet ; Trafikstyrelsen for Jernbaner og Færger.

Litteratur

Dansk jernbanevæsen. / : Niels Jensen. J.Fr. Clausen, 1981.
Geografiske studier over jernbanerne i Danmark. / : Aage Aagesen.
Hagerup,1949.; Kulturgeografiske skrifter (Det Kongelige Danske Geografiske Selskab), 5)
Sikkerhedsrapport for jernbanen 2016. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2017.
War administration of the railways in the United States and Great Britain. / : Frank Haigh Dixon et al. Carnegie endowment for international peace. Division of economics and history.
- New York [etc.]: Oxford university press, 1918.
- https://archive.org/details/waradministrati02parmgoog
Totalforsvar på skinner. / : Asbjørn Rune Riis-Knudsen Jernbanehistorie 2014: Jernbanernes teknologi- og kulturhistorie. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum s. 27-43.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page