Geografi ; natur og klima ; demografi ; dansk historie ; krige ; danske krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; Danish history; Wars; Danish wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Københavns historie

History of Copenhagen
Arkiver:
Københavns Stadsarkiv, Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, Rigsarkivet, Rådstuearkivet. Københavns Stadsarkiv har desværre ikke bogtrykte kataloger.
Arkivbestemmelser for Københavns Kommune,
vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004
1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde
1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg og nævn, forvaltninger, institutioner og stiftelser. Selvejende institutioner, som Københavns Kommune har indgået overenskomst med eller givet vedtægter for, skal følge samme regler med mindre andet er indskrevet i driftsoverenskomsten. Kommunale fællesskaber samt kommunale og fælleskommunale selskaber kan efter aftale aflevere arkivalier til Stadsarkivet.
Københavnske Politi- og Domsmyndigheder, I-IV.
/ : Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m., 1975-1976
Museer:
Københavns Bymuseum
Historiske foreninger:
Selskabet for Københavns historie
Aviser:
Kiøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager, 1767-1777
Kiøbenhavnske lærde Efterretninger, 1791-1810
Kiøbenhavns Universitets-Journal 1793-1801
Kjøbenhavns-Posten 1827-1859
Kjøbenhavns-Posten : illustreret upartisk Dagblad : Organ for Tolerance og fri Diskussion 1888-1889
Oldtiden / Antiquity.
Stenalderen / Stone Age.
Bronzealderen / Bronze Age.
Jernalderen / Iron Age.
Vikingetiden.
Fund og Fortidsminder. / : Slots- og Kulturstyrelsen.
- http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Rapport över arkeologisk slutundersökning, I-XXXIV. / : Öresundsförbindelsen och arkeologin, Citytunnelprojektet. Malmö Kulturmiljö, 2001-2009.
Indledende rekognosceringer efter submarine stenalderbopladser. På kote -2 til -3 blev der i store områder ud for Kastrup fundet flint (mikrostikkel, mikroflækker, spåner, brændt flint m.m.), der foreløbig dateres til Kongemosekultur. Arkæologiske udgravninger i Danmark: Katalog 1992. Kulturarvsstyrelsen 2006.
Middelalderen.
1043: I Knytlingasaga berettes, at Svend Estridsen kæmpede til søs ved Århus imod Magnus den Gode og flygtede med sin flåde til »Havn«. Kong Magnus forfulgte ham og tvang ham til at flygte gennem »Havn« og videre gennem Sjælland.
- https://archive.org/details/bub_gb_JaaPrmoRRbAC
1167: Ærkebiskop Absalon overtager en borg i sildefiskerlejet Havn som en del af et len under bispesædet i Roskilde: Københavns Slots Len. Biskoppen af Roskilde var mellem 1167 og 1416 Københavns byherre, hvorefter kronen, Erik 7 af Pommeren, til trods for pavestolens protester, beslaglægger København og dens borg. I mellemtiden får København status af købstad i 1254.
1294: Københavns stadsret.
Ildebrande
Københavns brand 1248
Københavns brand 1259
Københavns brand 1368
Københavns brand 1728, hvorunder Universitetsbiblioteket og Rådstuearkivet brænder.
Ildebrande i København 1749-1787
Christiansborgs brand 1794
Københavns brand 1795
Christiansborgs Slots brand 1884
Vetus bibliotheca : Københavns Universitetsbibliotek på reformationstiden : katalog 1603 med oplysninger og en indledning. / : Torben Nielsen. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, 2004.
Alle bibliotekets lidt over 700 bøger brændte.
Skillingsviserne om Christiansborg Slots brand 1884. / : Iørn Piø. J. H. Schultz, 1959.
Se også: Københavns brandvæsen.
1653: Pest i flåden.
Søetatens syge- og kvæsthuse. / : Mogens Winge. Marinehistorisk Selskab, 1976. ; Marinehistorisk Selskabs skrift, nr.13)
Noget om Brødbageri i Kiøbenhavn indeholdende de i Aarene 1771 og 1809 nedsatte Commissioners Forhandlinger
med oplysende Tabeller og Beregninger
. / : A. Haysen, 1818.
[Haves KB].
1729: Gjethuset.
Dengang der lå en våbenfabrik på Kongens Nytorv. / : Jørgen Larsen. Berlingske Tidende, 8. juni 2005.
I november 1729 var landets enevældige monark involveret i en arbejdsulykke. Sammen med flere af sine ministre besøgte Frederik IV kanonstøberiet Gjethuset på Kongens Nytorv for at overvære, hvorledes flydende metal blev forvandlet til skydevåben.
Og sikkert er det, at der efter reformationen blev støbt kanoner i Sankt Peders Kirke i Nørregade og i Sankt Clara Kloster ud mod den nuværende Møntergade, indtil Christian IV opførte et større kanonstøberi på den del af klostergrunden, der vendte ud mod Pilestræde.
1794: Tømrestrejken.
Mester og svend : studier over københavnske tømrer- og murersvendes lønproblemer og sociale forhold 1756-1800.
/ : Edit Rasmussen. Universitetsforlaget i Aarhus , 1985.
; Skrifter / udgivet af Jysk Selskab for Historie, 43
1813 ; 1819: Jødefejden.
Engelen Mi : en bog om den danske jødefejde. / : L. L. Albertsen. Privattryk, 1984.
Bibliografi over jødefejdens skrifter med enkelte klip fra tidens presse ved Bent W. Dahlstrøm s. 71-107.
1852: Demarkationstvangens ophæves.
1853: Koleraepidemi i København.
Nogle Billeder af Kiøbenhavn under Choleraepidemien.
/ : J. C. Magnus. Lose & Delbanco,1853.
- https://archive.org/stream/noglebillederaf00magngoog#page/n3/mode/2up
Københavns Befæstning
I 1872 bliver voldterrænet mellem den gamle by og søerne givet fri.
Slaget på Fælleden den 5. maj 1872.
Velgørenheden i København i Aaret 1903. / : Cordt Trap. Uudgivet ved Københavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning, 1906
Foreninger eller Institutioner, der har Velgørenhed til Formaal eller til hvilke der er knyttet Velgørenhed.
Slaget på Grønttorvet, 13. november 1918.
Nutiden:
Valby gasværkseksplosionen 1964.
Tekst:

Litteratur

Ny dansk historisk bibliografi. / : Holger Terp.
Det danske fredsakademi, 2017.
Københavns bibliografi : Litteratur om København til I950. / : Svend Thomsen, Drude Lange og Irmelin Nordentoft. Københavns Kommunebiblioteker, 1957.
Supplement 1. Københavns Kommunebiblioteker, 1967.
I 1957-60 udsendtes »Københavns Bibliografi. Litteratur om København til 1950« bind 1-3. Det nu foreliggende supplement dækker årene 1951-1965. Bibliografien omfatter bøger, småtryk og tidsskriftartikler, der behandler Københavns topografi og historie i videste forstand, og som er trykt i Danmark. Udenlandsk litteratur er medtaget i den topografiske del i det omfang, hvori den findes på Det Kongelige Bibliotek
1807-14 : studier til Københavns og Danmarks Historie.
/ : Marcus Rubin. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1970.
Fra KTAS til Tele Danmark. / : Tele Danmark, 1995.
Fredninger i København Kommune. I: Fredede Bygninger. Slots- og kulturstyrelsen 2017 s. 120- 193.
Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900: En byggeteknisk undersøgelse. Statens byggeforskningsinstitut. 1983. ; sbl-rapport 142.
- http://sbi.dk/
Historiske meddelelser om København. / : Selskab for Københavns Historie, 1907-.
Historiske meddelelser om København : Index 1907-1991:
Alfabetisk titelregister. / : Kirsten Stahnke Hansen. Københavns Kommune, 1991.
I lovens navn : Københavns politi gennem tiderne, I-II.
/ : Carl Aage Redlich, Politihistorisk Selskab, 1982.
København: De indlemmede Distrikter. Byplanmæssig Udvikling 1901 41. Stadsingeniørens Direktorat 1942.
Kjøbenhavns diplomatarium. Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728. Udg. ved Kjøbenhavns kommunalbestyrelses omsorg af O. Nielsen. I kommission hos G.E.C. Gad 1872-87.
- https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Nielsen%2C+Oluf+August%2C+1838-1896%22

Københavns historie, I-VI. / : redaktion Sv. Cedergreen Bech, Erik Kjersgaard, Jan Danielsen. Gyldendal, 1980-1983. Residens- og Hovedstad. / : Helge Gamrath. 1980.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, I-VI. / : Oluf Nielsen . G. E. C. Gad, 1877-92.
- http://www.eremit.dk/ebog/khb/index.html
Lossepladser og opfyldning i København : historisk redegørelse for Københavns opfyldninger og lossepladser fra omkring århundredeskiftet til 1995. / : John M. Eriksen. Miljøkontrollen, Københavns kommune, 1996.
Erindringer:
Fra min klunketid : en hjemlig kavalkade. / : Otto Rung. Gyldendal, 1942.
Urban : de unge år 1908-1956. / : Iben Bjørnsson. Frydenlund, 2018.
Politisk biografi om hvordan den tidligere borgmester i København, Urban Hansen (1908-1986) arbejdede sig op gennem rækkerne i Socialdemokratiet. Fra tiden i DSU Næstved over lokalarbejdet i Københavns 9. kreds til posterne som folketingsmedlem og borgerrepræsentant, til han i 1956 blev socialborgmester og valgte en karriere i kommunalpolitik over landspolitik.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page