Danmark: krige

Dansk deltagelse i krige

Danish participation in wars

La participation du Danemark dans les guerres

La participación danesa en la guerra

Dänische Teilnahme am Krieg

Nogle af de samtidige danske skillingsviser om napoleonskrigene, dem fra Matthias Seests officin, er registreret og genoptrykt af Ruth Andersen i 1995.
Andersen, Ruth: Den rapmundede muse: 10 års Danmarkshistorie i skillingsviser fra Matthias Seests bogtrykkeri. Odense Universitetsforlag, 1995.
Med udgangspunkt i Seest-visetryk anskues danske skillingsviser i begyndelsen af 1800-tallet i sammenhæng med datidens politiske, samfundsmæssige og litterære forhold under napoleonskrigene.
Vibeke Sandersen: »Jeg skriver dig til for at lade dig vide«: Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater i treårskrigen 1848-50, I-II.
- Odense : Universitets-Jubilæets danske Samfund, 2003. - 986 s.
Oberst Emil Madsen: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika. I: Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914).
- http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=68724
Hærudgifterne paa Finansloven. Finansstatistiske Notitser af Aleksis Petersen-Studnitz . I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Ny række, 2 (1884). - 47 s.
- http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_nrk_0002-PDF/nto_nrk_0002_91879.pdf
'Blot om vore to nyeste Krige anføre vi, at det beregnes, at Krigen 1848-50 forøgede vor inden og Statsgjæld med omtrent 41 Millioner og samtidigt formindskede vor Statsformue omtrent 20 Millioner Kr., saa at de tre Krigsaar i det Hele medførte en Forringelse i Statens paa over 60 Mill. Kr., medens Krigen i 1864 bragte den saakaldte fælles Statsgjæld op med et Beløb paa c. 55 Mill. Kr..
Hos Leroy-Beaulieu 'interessante Oplysninger især om Storbritannien, hvis store Statsgjæld næsten udelukkende skyldes Krigene, især de napoleonske, og om den umaadelige franske Gjæld, der ligeledes aldeles overvejende har sin Oprindelse Krige, især det andet Kejserdømmes.'
'Prof. Scharlings Fremstilling af vor Statsgjæld i Falbe Hansens og Scharlings Danmarks Statistik Bd. IV, S. 390.'
Danmark-Norges udenrigske historie under franske revolution og Napoleons krige fra 1791 til 1807. / Edvard Holm (1875).
- http://www.archive.org/details/danmarknorgesude01holmuoft
og - http://www.archive.org/details/danmarknorgesude02holmuoft

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page