sø / lake

En sø i Danmark består af ferskvand, der forekommer i en lukket lavning i terrænet.
Batymetri er studiet af undersøisk dybde af sø eller havbund.
Eutrofiering er søer og havområder, der indeholder for mange næringssalte, især nitrat og fosfat.
Nogle søer er så store, at der kan sejle skibe og både på dem.
Littoralzonen er området nærmest kysten.
Nogle søer kan være udtørrede.
Sø kan også være en endelse på nordiske stednavne.
Se også: Ekstremrigkær ; Finland ; fiskedød ; forurening ; hav ; mose ; Rådet for Større Badesikkerhed ; Søfartsstyrelsen ; søkort ; tørvegrave ; vand ; vandløb ; vandløbsloven ; vådområder.

Litteratur

Danske sø- og ånavne, I-VIII. / : John Kousgård Sørensen . C.A. Reitzel, 1968-1996.
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184057
Herved bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1631 af 26. december 2013.
Beskyttede naturtyper m.v. : Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.
Danske vandplanter : vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb. / : Bjarne Moeslund et al.
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen , Danmarks Miljøundersøgelser, 1990. ; Miljønyt, nr.2)
Furesøstudier : en bathymetrisk botanisk zoologisk Undersøgelse af Mølleaaen Søer. / : C. Wesenberg-Lund et al. Høst, 1917. ; Skrifter (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab). 8. Række, Naturvidenskabelig-matematisk Afdeling, 3:1)
- https://archive.org/stream/furesstudierenba00wese#page/26/mode/2up
Småsøer og vandhuller. / : M. Søndergaard et al
Skov- og Naturstyrelsen, 2002.
- http://www.sns.dk/erhvogadm/ferskvand/smaasoer.pdf
'Ud af omkring 120.000 danske søer større end 100 m2 er 99,5% småsøer og vandhuller under 5 hektar. Ikke desto mindre er kendskabet til netop denne naturtype forholdsvis beskeden, og kun få typer af undersøgelser, som eksempelvis paddeundersøgelser, giver et nogenlunde dækkende billede af den generelle tilstand på feltet. Samtidig kan erfaringerne opnået ved undersøgelser i de større søer kun delvist overføres til småsøerne, fordi de to søtyper på en række områder er forskellige. Dette gælder eksempelvis samspillet mellem søen og dens omgivelser, forekomsten af fisk og påvirkningen fra menneskelige aktiviteter.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page