sundhedsvæsen

Hvad der hører under offentlig administration til fremme af sundhedstilstanden, bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme mm..
Omtalt i Betænkning 1044.
Sygehusloven og de vejledende retningslinier for sygehusvæsenet antyder sygehusvæsenets opgaver, men en egentlig formel beskrivelse af formålet for det samlede sundhedsvæsen findes ikke. Der hersker imidlertid næppe i dagligdagen den store tvivl om opgavefordelingen mellem sundhedsvæsenets enkelte sektorer og mellem sundheds- og socialvæsenet - således heller ikke i udvalget, som har lagt følgende hovedsynspunkter til grund for sit arbejde:
Sygehusvæsenets opgaver er at varetage den specialiserede undersøgelse, behandling og pleje, som på grund af kompleksiteten af apparatur, samspillet mellem mange specialer og personalegrupper eller patientens tilstand, d.v.s. medicinske og plejemæssige behov, nødvendiggør indlæggelse på sygehus. Derudover stiller sygehusvæsenet sin ekspertise til rådighed for primærsektoren, især almen praksis og speciallægepraksis, men også hjemmesygeplejen, social- og sundhedsforvaltninger iøvrigt og andre, som måtte ønske det.
Se også: Centralstyrelsen for Landets Sundhedsvæsen ; Institut for Sundhedsvæsen ; Ministeriet for Byggeri og Sundhedsvæsen ; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ; Ministeriet for Sundhedsvæsen ; Sundheds- og Ældreministeriet ; Sundhedsdatastyrelsen ; Sundhedskartellet ; Sundhedsministeriet ; Sundhedsdatastyrelsen ; Sundhedsstyrelsen ; Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ; Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Litteratur

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017. / ; Sundhedsdatastyrelsen, 2018. Sundhedsdatastyrelsen, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page