Sundhedsstyrelsen

Styrelse oprettet 1803 som Det Kongelige Sundhedskollegium.
Fortsat 1907 som: Statskontoret for Sundhedsvæsenet eller Sundhedskollegiet.
Fortsat 1909 som: Centralstyrelsen for Landets Sundhedsvæsen og igen som Sundhedsstyrelsen.
Fra 2015 under: Sundheds- og Ældreministeriet.
I 1924 henlagdes Sundhedsstyrelsen under Indenrigsministeriet,
i 1926-1929 under Ministeriet for Sundhedsvæsen,
i 1929-1987 påny under Indenrigsministeriet og
fra 1987 under: Sundhedsministeriet.
I oktober 2015 blev den daværende Sundhedsstyrelse splittet op i tre separate styrelser: Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø (Folketingsbeslutning B48 fra 2003).
Afviklingen af anlæggene på Risø sker i regi af Dansk Dekommissionering, mens Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen udgør de nukleare tilsynsmyndigheder som har udstedt betingelser for drift og afvikling for de nukleare anlæg på Risø.
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af COVID-19, 2020.
I medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, fastsættes:
§ 1. En læge, der får en patient til behandling med COVID-19, hvor diagnosen er bekræftet ved undersøgelse af prøvemateriale for SARS-CoV-2, skal straks anmelde tilfældet både telefonisk og skriftligt...
Se også: Apotekerrådet ; Apotekervarenævnet ; Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse ; patientsikkerhed ; Rådet for Bedre Hygiejne ; Specialistnævnet ; sundhed ; Sundhedsdatastyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Dansk sundhedspolitik 1901-21. / : Knud Erik Madsen. Historie, 1982 s. 239-271.
Afviklingen af de nukleare anlæg på Risøområdet : Statusrapport for den nukleare sikkerhed Statusrapport fra de nukleare tilsynsmyndigheder til sundheds- og ældreministeren. / : Sundhedsstyrelsen, 2015.
Medicinalberetning for den danske Stat for året ... / : Det Kongelige Sundhedskollegium og Sundhedsstyrelsen, 1877-1966.
Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2016. / : Sundhedsstyrelsen, 2017.
I starten af 1990’erne var der i pressen et særligt fokus på transittransporter gennem Danmark af ubestrålet uranbrændsel m.v. til og fra svenske nukleare anlæg. Indenrigsministeren anmodede på denne baggrund i 1993 Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) om at udarbejde en årlig redegørelse, der dækker samtlige transporter af radioaktive stoffer i Danmark. De tidligere udsendte redegørelser dækker årene 1993 til 2003. Fra 2004 og fremover benævnes dokumentet: »Orientering om transport af radioaktive stoffer« i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens system for faglige udmeldinger.
Rapport om Sundhedsstyrelsen rolle i Boneloc-sagen.
/ : Lars Nordskov Nielsen. Sundhedsministeriet,1998.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page