Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Historisk ankenævn oprettet 1964 under: Arbejdsministeriet.
Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension behandler klager fra medlemmerne af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) over bl.a. medlemskab, bidrag og pensionens størrelse. ATP administrerer medlemmernes indbetalte ATP-bidrag og udbetaler pension til medlemmerne ved det fyldte 65./67. år. Det er således vigtigt, at medlemmerne hurtigt kan få afgjort eventuelle tvister om f.eks. pensionens beregning ved en anden instans.
ATP er en selvstændig fond oprettet ved lov og som sådan ikke en forvaltningsmyndighed i traditionel forstand. Hvis der ikke fandtes et ankenævn, ville klager over ATP således ikke kunne indbringes for en anden administrativ myndighed, men ville skulle indbringes for de civile domstole. Sagsbehandlingen i ankenævnet er gennemsnitligt 3 måneder, hvilket formentlig er noget hurtigere end, hvad der kan forventes ved en domstolsafgørelse.
Beskrevet i Betænkning 1401.
Også omtalt i Betænkning 736.
Se også: Pension.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page