Berigtigelsesnævnet

Historisk ankenævn oprettet 1938 under: Justitsministeriet.
Nedsat i henhold til Lov nr. 147 af 13. april 1938 om pressens brug.
Forsættes 1992 som: Pressenævnet
Lov nr. 147 af 13. april 1938 om pressens brug
§ 9.Stk. 1. Redaktøren af et periodisk Skrift er forpligtet til uden Vederlag i dette uforandret at bringe en Berigtigelse af Meddelelser, som Skriftet har indeholdt med Hensyn til Oplysninger af faktisk Karakter, naar dette begæres af nogen, hvem den paagældende Meddelelse er egnet til at paaføre en ikke uvæsentlig Skade i økonomisk Henseende eller i Offentlighedens Omdømme.
§ 10.Stk. 1. Berigtigelsesnævnet bestaar af 3 Medlemmer, hvoraf Formanden skal være Højesteretsdommer og de to andre Repræsentanter for Pressen. Medlemmerne udnævnes af Justitsministeren, Formanden efter Indstilling fra Højesterets Præsident, det ene af de øvrige Medlemmer efter Indstilling fra Danske Dagblades Fællesrepræsentation, det andet efter Indstilling fra Danske Journalisters Fællesrepræsentation. I Sager, der angaar et under Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter hørende Skrift, erstattes det efter Indstilling fra Danske Journalisters Fællesrepræsentation udnævnte Medlem med et af Justitsministeren efter indstilling fra nævnte Forening udnævnt Medlem.
Stk. 2. Nævnet træffer endelig Afgørelse af, hvorvidt Redaktøren af et periodisk Skrift er forpligtet til at optage en Berigtigelse i Overensstemmelse med § 9,Stk. 1, og hvorvidt det i det enkelte Tilfælde under Hensyn til den ønskede Berigtigelses Karakter og Indhold bør paalægges ham at optage denne. Finder Nævnet, at Nægtelsen af Optagelsen fra Redaktørens Side har været aabenbart urimelig, kan det paalægge ham en Bøde; endvidere kan Nævnet, saafremt Indankningen maa anses for aabenbart urimelig, ligeledes paalægge den, der har fordret Berigtigelsen optaget, en Bøde. Nævnet skal tilstræbe, at Sagerne fremmes med den største Hurtighed og saa vidt muligt paa det foreliggende Grundlag. En af Nævnet truffen Beslutning om Ikendelse af højere Bøde end 100 Kr. kan, forinden den kan træde i Virksomhed, af bødefældte fordres prøvet af den Landsret, i hvis Kreds han har Bopæl, naar han inden 3 Dage forlanger dette ved en Skrivelse til Landsrettens Præsident. I Sagens Behandling deltager 3 af Landsrettens Dommere. Inden Afgørelse træffes, skal bødefældte tilsiges til et Møde i Landsretten. Meddelelse om Mødet gives til bødefældtes Modpart samt til Berigtigelsesnævnet. I Mødet, som holdes for lukkede Døre, gives der alle vedkommende Lejlighed til mundtligt at udtale sig. Stk. 3. Udgifterne ved Nævnets Virksomhed, herunder Honorarer til Medlemmerne, afholdes af Staten og bevilges paa Finansloven.
Se også: Etik : presse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page