Justitsministeriet

Dansk ministerium for lov og orden,
herunder det samlede justitsvæsen: politi og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorgen, oprettet 1848.
Ministeriet administerere bl.a. PET, Positivlisten, dobbeltanvendelsesteknologi og våbenlovgivningen.
Under ministeriet hører endvidere den formueretlige lovgivning, fondslovgivningen, persondataloven og straffeloven.
Arkiv: Rigsarkivet.
Se også: Ankenævnet for Filmcensuren ; Ankenævnet for Tjenestemandssager ; Ankenævnet i henhold til § 8 i Lov 260 af 01.06.1945 (vedrørende forræderi med videre) ; Ankenævnet i henhold til lov nr. 500 af 9.10.1945 vedrørende tilbagebetaling af fortjeneste ; Berigtigelsesnævnet ; Bibeskæftigelsesnævnet ; Civilretsdirektoratet ; Civilstyrelsen ; Dansk Pressenævn ; Datarådet ; Direktoratet for Fængselsvæsenet ; Direktoratet for Kriminalforsorgen ; Direktoratet for Udlændinge ; Domstolsstyrelsen ; Dommerudnævnelsesrådet ; Det Dyreetiske Råd ; Dyreværnsrådet ; Erstatningsnævnet vedrørende ofre for forbrydelser ; Familieretsdirektoratet ; Forbrugerklagenævnet ; Forbrugerombudsmanden ; Fængselsnævnet Haag 96-udvalget ; jura ; Det islandske departement ; jura ; Danmark: Justitsministre ; Justitsministeriets Brandråd ; Justitsministeriets Brandudvalg ; Lensnævnet ; Naturfredningsrådet ; Overlensnævnet ; Personregistreringsrådet ; Registerrådet ; Registertilsynet ; Retsinformationsrådet ; Retslægerådet ; Retsplejerådet ; Rådet for dyreforsøg ; Rådet for Trafiksikkerhedsforskning ; Rådet vedrørende hold af særlige dyr ; Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd ; Statens Brandinspektion ; Statens Filmcensur ; Statens Filmcentral ; Straffelovrådet ; Teaterrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet : Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren. 1986. ; Betænkning 1066)
Betænkning om behandling af klager over politiet. / : Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet, 2009. ; Betænkning nr. 1507)
I kapitel 3 beskriver udvalget den gældende politiklageordning. Kapitlet indeholder en oversigt over den historiske udvikling, herunder den lokalnævnsordning, der var gældende indtil den 1. januar 1996. Kapitlet indeholder endvidere en oversigt over de gældende regler om statsadvokatens behandling af henholdsvis adfærdsklagesager og straffesager mod politipersonale og om politiklagenævnenes sammensætning og kompetence.
Betænkning om politiets struktur. / : Politikommissionen, Justitsministeriet, 2002. ; Betænkning 1409)
De parlamentariske Kommissioners Beretninger 1945 - 1956 vedrørende den tyske Besættelse 1940 - 1945 Beretning til folketinget afgivet af den af tinget under 8. januar 1948 nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45 VII.: Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen (afgivet paa grundlag af foreliggende danske dokumenter). 1950.
Dansk Navneskik: betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. Mai 1899 nedsatte Kommission. / Fredrik Kristian Nielsen, Axel Olrik , Johannes C. H. R . Steenstrup. I Kommission hos Universitetsboghandler G . E. C. Gad. 1899. - 186 s.
Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse – De praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner. / Justitsministeriet, 2017. ; Betænkning 1566)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page