ballastvand

International konvention om kontrol og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter, 2004.
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke, 2017
Artikel 1
Definitioner
Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, gælder følgende definitioner i denne Konvention:
1. »Administrationen«: Regeringen i den stat, der har myndighed over skibet. Hvad angår skibe, som sejler under et andet lands flag, er Administrationen regeringen i denne stat. For så vidt angår flydende platforme, der beskæftiger sig med efterforskning og udnyttelse af havbunden og undergrunden i den umiddelbare nærhed af den kyst, over hvilken denne kyststat har suveræne rettigheder med det formål at efterforske og udnytte de naturlige resurser, herunder flydende lagerenheder (FSU'er) og flydende produktionslagre og afskibningsenheder (FPSO'er), er Administrationen regeringen i den pågældende kyststat.
2. »Ballastvand«: Vand med suspenderede stoffer, der tages om bord på et skib for at regulere skibets trim, slagside, dybgang, stabilitet eller belastning.
3. »Håndtering af ballastvand«: Mekaniske, fysiske, kemiske og biologiske processer, hvis formål er – enten alene eller i kombination –at fjerne, uskadeliggøre eller forhindre optagelsen eller udtømningen af skadelige vandorganismer og patogener i ballastvand og sedimenter.
4. »Certifikat«: Det internationale certifikat for håndtering af ballastvand.
5. »Komité«: Organisationens Komité til Beskyttelse af Havmiljøet.
6. »Konvention«: Den internationale konvention om kontrol og håndtering af skibes ballastvand og sediment.
7. »Bruttotonnage«: Den bruttotonnage, der er beregnet i overensstemmelse med tonnagemålingsbestemmelserne i Bilag I til Den internationale konvention om måling af skibe, 1969, og enhver opfølgende konvention.
8. »Skadelige vandorganismer og patogener«: Vandorganismer eller patogener, der, såfremt de indføres i havet, herunder flodmundinger, eller i ferskvandsløb, kan forårsage skade på miljø, sundhed, ejendom eller resurser, forringe den biologiske mangfoldighed eller forstyrre anden retmæssig brug af sådanne områder.
9. »Organisationen«: FN's Internationale Søfartsorganisation (IMO).
10. »Generalsekretær«: Organisationens generalsekretær.
11. »Sedimenter«: Bundfald fra et skibs ballastvand.
12. »Skib«: Fartøj af en hvilken som helst type, der opererer i vandmiljøet og omfatter undervandsskibe, flydende indretninger, flydende platforme, flydende lagringsfaciliteter (FSU'er) og flydende produktionsanlæg med lagrings- og afskibningsfunktioner (FPSO'er).
Se også: Forurening ; Miljø- og Fødevareministeriet ; Miljøstyrelsen.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page