Miljøstyrelsen

Styrelsen oprettes i 1972 under Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, der året efter ændrede navn til Miljøministeriet.
Nu under: Miljø- og Fødevareministeriet.
Herunder hører: Miljøministerens rådgivende udvalg for pesticider.
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, 2017.
§ 2. Miljøstyrelsen er ansvarlig for
1) at vurdere luftkvaliteten,
2) at godkende målesystemer,
3) at sikre målingernes nøjagtighed,
4) at analysere vurderingsmetoder...
Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES), 2018.
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, 2018.
Se også: Affald ; Ballastvandkonventionen ; Bekæmpelsesmiddelrådet ; forurening ; Giftnævnet ; habitat ; luftforurening ; Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ; Sundhedsstyrelsen ; Tilsynet med Nukleare Anlæg ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om forurenet jord. / : Jordforureningsudvalget, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, 1996.
; Betænkning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 1996)
Esben Lunde amputerer Miljøstyrelsen og samler magten over miljøet hos sig selv : Al ministerbetjening, lov- og bekendtgørelsesarbejde i Miljøstyrelsen skal fremover foregå i Miljø- og Fødevareministeriets departement, viser et internt brev til styrelsens ansatte. Samtidig flyttes 150 ansatte til departementet, og dermed får miljøminister Esben Lunde Larsen mere politisk magt på bekostning af styrelsens faglige ekspertise / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 3. marts 2018.
Grøn profil for kommunale skibe. / : Miljøstyrelsen, 2014.
; Miljøprojekt nr. 1580, 2014)
Vi har gennemgået alle kommunale færgeruter i Danmark og identificeret de færger, som er relevante i forhold til de identificerede grønne teknologier. Vi har frasorteret færger, som ikke medtager personbiler eller har meget lav personkapacitet. På den baggrund har vi identificeret 39 kommunale færgeruter, som potentielt kunne gøres grønnere.
Vi har kortlagt, hvornår driften af ruterne og nybyggeri af færger kommer i udbud næste gang ved at kontakte de relevante kommuner og Transportministeriet. Billedet var meget entydigt, at kommunerne ikke påtænker at bygge nye færger inden for 5 år, med undtagelse af Næssund færgen. På den baggrund er fokus i rapporten på at gøre eksisterende færger grønnere og ikke på indkøb af nye grønne færger.
Vi har samlet en række nøgletal for de 39 kommunale færgeruter samlet set. I bilag 1 findes de samme informationer opdelt på de enkelte færgeruter.
Miljøstyrelsen fanget i nye Roundup-krumspring : En pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen udelukkede en del analyseresultater med fund af Roundup i grundvandet. Naturfredningsforeningen beskylder Miljøstyrelsen for at benægte fakta, vandværkerne forstår ikke styrelsen, og Socialdemokraterne har aldrig oplevet noget lignende. / : Magnus Bredsdorff. I: Ingeniøren, 23. august 2011.
Kortlægning og risikovurdering af partikel- og tungmetalemission fra levende lys. / : Peter Bøgh Pedersen et al. Miljøstyrelsen, 2017.
Miljøtilsyn : betænkning fra et udvalg nedsat juni 1984 af miljøministeren . / : Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. 1985.
; Betænkning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, 1985)
Sådan blev import af tropisk tømmer fra Myanmar stoppet. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 16. juli 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page