Handelsflådens Velfærdsråd

Historisk råd oprettet 1948 under: Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
Forsættes 2018 som: Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.
"Lov om Velfærdsforanstaltninger for søfarende - Lov nr. 188 af 30/4 1948 - Ministeren for Handel, Industri og Søfart bemyndiges til at nedsætte et Velfærdsraad for Handelsflaaden med den Opgave at varetage og fremme saadanne Foranstaltninger i Ind- og Udland vedrørende søfarendes Velfærd under Ophold i Havn, som maatte skønnes formaalstjenlige og ønskelige, eller som er nødvendige til Opfyldelse af de Henstillinger, der indeholdes i den af XXI. internationale Arbejdskonference i 1936 vedtagne Rekommendation angaaende Søfolks Velfærd i Havn."
Opremset i Betænkning 483, 1969
Lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Velfærdsloven), 1990
L 124 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd.
(Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer), 2018.
3. Overalt i loven ændres »Handelsflådens Velfærdsråd« til: »Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd«.
Se også: Socialpolitik ; velfærd.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page