Skibsfartsnævnet

Nævn oprettet i 1952 under: Handelsministeriet nu under Søfartsstyrelsen.
Skibsfartsnævnet er et dansk nævn, der er nedsat som led i NATO-samarbejdet og har til opgave at kontrollere eller sikre sig anvendelsen af relevante dele af handelsflåden i tilfælde af krig eller truende krigsfare.
Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe, 2006
§ 1. Regeringen kan beslutte, at staten skal overtage brugsretten til skibe, der fører eller er berettiget til at føre dansk flag, når
1) Danmark er i krig eller i krigslignende tilstand, herunder udsat for omfattende terrorvirksomhed, hvor det er nødvendigt at iværksætte ekstraordinære foranstaltninger for at sikre tilførsler til landet og samfærdslen mellem landsdelene,
2) omfattende katastrofer, herunder naturkatastrofer, gør det nødvendigt at iværksætte ekstraordinære foranstaltninger for at sikre tilførsler til landet og samfærdslen mellem landsdelene,
3) det er nødvendigt for, at Danmark kan opfylde sine forpligtelser som medlem af NATO og FN i forbindelse med krig eller krigslignende tilstand i andre lande, herunder omfattende terrorvirksomhed, eller
4) det er nødvendigt for, at Danmark kan opfylde andre internationale forpligtelser, hvor der i NATO, FN eller EU er truffet en bindende beslutning om at yde bistand til andre lande i forbindelse med alvorlige katastrofer, herunder naturkatastrofer.
Stk. 2. Det er en betingelse for overtagelse af brugsretten, at det normale skibsfartsmarked eller særlige civile eller militære arrangementer ikke kan opfylde det søtransportbehov, der følger af de i stk. 1 omhandlede situationer.
Stk. 3. Brugsretten til skibene skal tilbagegives til rederierne senest på det tidspunkt, hvor regeringen har besluttet, at en situation som beskrevet i stk. 1 er ophørt...
Se også: Det civile beredskab.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page