Telestyrelsen

1. Historisk styrelse oprettet 1977 under Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.
Styrelsen var en del af Teledivisionen under Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet og varetog den overordnede styring og planlægning på teleområdet, dvs. opgaver af lovforberedende og rådgivende karakter, forvaltning af lovgivning på radioområdet, varetagelse af internationalt samarbejde, opgaver i forbindelse med anlæg og drift af teletjenester samt varetagelse af telefonvirksomhed på Møn og i Sønderjylland, altså en blanding af myndigheds- og driftsopgaver. Udover selve styrelsen var der fem centrale televirksomheder: Teletrafiktjenesten, Ledningsteknisk Tjeneste, Stationsteknisk Tjeneste, Abonnentteknisk Tjeneste, Radioteknisk Tjeneste samt tre teleregioner: Teleregion 1, Teleregion 2 og Teleregion 3.
Beretning om telesektorens udvikling og salget af statens aktier i Tele Danmark A/S ; Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til § 18, stk. 1, i lov om revision af statens regnskaber m.m., 1998.
88. Som et resultat af den politiske aftale om telestrukturen fra 1990, blev Telestyrelsen den 1. januar 1991 etableret som en ny statsvirksomhed under Kommunikationsministeriet (fra 1994 Forskningsministeriet). Telestyrelsen skulle varetage statens tilsyn med teleområdet, herunder Tele Danmarks virksomhed på det koncessionerede område, samt en række generelle myndigheds- og forvaltningsopgaver, ligesom styrelsen skulle udgøre centret for statens telefaglige ekspertise. Visse tilsynsopgaver blev dog fortsat varetaget på departementalt niveau.
2 Historisk styrelse oprettet 1991.
Fortsættes 2002 som It- og Telestyrelsen.
Telestyrelsen Retsinformation
Forslag til Lov om Telestyrelsen, 1997
§ 1. Telestyrelsen er en statslig styrelse, der varetager administration af telelovgivningen. Telestyrelsen skal ved administrationen af de love og tilhørende administrative forskrifter, hvori Telestyrelsen er tillagt selvstændig kompetence til at føre tilsyn og træffe afgørelser, aktivt medvirke til at fremme konkurrencen i telesektoren med sigte på at give private forbrugere, virksomheder m.v. adgang til et bredt og varieret udbud af teleydelser til lave priser og af høj kvalitet og samtidig medvirke til at sikre den fornødne forbrugerbeskyttelse.
Se også: Tele.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tele : teleårbog Danmark : statistiske meddelelser vedrørende televirksomheden i Danmark. / : Telestyrelsen, 1991-2001.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page