Arbejdsløshedsnævnet

Historisk ankenævn dannet 1907 under: Indenrigsministeriet.
Forsættes 1921 som: Arbejdsnævnet.
Med afsæt i Arbejdsløshedskasseloven, 9. april 1907: Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser.
§ 1 Ved Arbejdsløshedskasser forstaas i denne Lov Foreninger af Personer, der som Lønarbejdere ere knyttede til et eller flere bestemte Fag (f. Eks. Handel, Kontorvirksomhed, Industri, Haand værk, Landbrug, Beværtningsnæring, Transportvirksomhed, Jordarbejde) og have sluttet sig sammen for ved bestemte Bidrag at sikre hverandre gensidig Hjælp i Tilfælde af Arbejdsløshed, der ikke er begrundet ved de i § 13 ommeldte Aarsager...
Se også: Forsorg.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Social Forsorg : Tidsskrift for social Forsikring og Forsørgelse samt Arbejderbeskyttelse : Meddelelsesblad for Arbejderforsikringsraadet, Arbejdsløshedsnævnet og Arbejdsløshedsinspektoratet samt Arbejdsraadet. / : Redigeret og udgivet med Understøttelse fra Indenrigsministeriet af V. L. Faber. Social Forsorg, 1906-1924

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page