Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet, etableret 2012 ved en sammenlægning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med dele fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt It- og Telestyrelsen.
Anmeldelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen, 2017
Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-10 og 12-14 samt bilag 2 og 3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen:
1) Kapitalselskaber:
a) Aktieselskaber.
b) Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber.
c) Partnerselskaber.
2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber:
a) Spare- og andelskasser.
b) Investeringsforeninger og SIKAV’er.
c) Tværgående pensionskasser.
d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed.
e) Firmapensionskasser.
f) Sparevirksomheder.
3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
4) Erhvervsdrivende fonde.
5) Europæiske økonomiske firmagrupper.
6) SCE-selskaber.
7) SE-selskaber.
8) DSB.
9) Energinet.dk.
10) Naviair.
11) Danpilot.
12) Nordsøenheden.
13) Fjordforbindelsen Frederikssund.
14) Finansiel Stabilitet.
15) EKF Danmarks Eksportkredit.
16) Kapitalforeninger.
17) Medarbejderinvesteringsselskaber.
Erhvervsstyrelsen har 2018 besluttet at klage over to Deloitte-revisorer til revisorernes disciplinærnævn,
Revisornævnet, efter en undersøgelse af OW Bunkers 2013-regnskab.
Indbringelse for Revisornævnet:
Erhvervsstyrelsen indbringer, i medfør af § 43, stk. 3, i revisorloven, revisor for Revisornævnet.
Klagen vedrører følgende forhold:
1. Revisor har, i strid med god revisorskik, jf. dagældende revisorlovs § 16, stk. 11, og § 23, stk. 1, ikke udført en tilstrækkelig revision af koncernregnskabet for 2013 for O.W. Bunker A/S, idet revisor har undladt at planlægge og udføre handlinger til imødegåelse af risikoen for, at koncernens bruttofortjeneste kunne være påvirket væsentligt som følge af gevinster/tab ved olieprisændringer, herunder nettogevinster på oliederivater, der ikke havde til formål at sikre mod olieprisrisici på kontrakter og lagre. Erhvervsstyrelsen har herunder konstateret følgende forhold...
Se også: C-våben bekendtgørelse; C-våben konventionen eller De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben ; Revisornævnet : Statens Våbenkontrol ; Justitsministeriet ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Konkurrenceankenævnet ; lobbyisme ; nævn ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. / : Videnskabsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2004. Betænkning 1450)
Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven. / : Erhvervsstyrelsen, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page