Erhvervsankenævnet

Ankenævn oprettet 1987 under: Industriministeriet. Nu under Erhvervsministeriet.
Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet, 2017.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193793
§ 1. Erhvervsankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller af den færøske registreringsmyndighed, i det omfang det er fastsat i den øvrige lovgivning.
Beskrevet i Betænkning 1401.
Se også:Erhverv.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsberetning 2015. / : Erhvervsankenævnet, 2015
På grundlag af loven og bekendtgørelsen om Erhvervsankenævnet og den praksis, der har udviklet sig siden etableringen af nævnet den 1. januar 1988, indeholder kapitel 3 en beskrivelse af de særlige organisatoriske forhold, der gælder for dette nævn, og af grænserne for nævnets kompetence.
1. Lov nr. 858 af 23. december 1987 om Erhvervsankenævnet med senere ændringer.
2. Bemærkningerne til lovforslaget.
3. Bekendtgørelse nr. 1154 af 18. december 1994 om Erhvervsankenævnet med senere ændringer.
4. Fortegnelse over love og anordninger omfattet af Erhvervsankenævnets kompetence.
I dag er der således på mange centrale lovgivningsområder under Industriministeriet oprettet ankenævn. Her skal peges på Monopolankenævnet, Patentankenævnet, Butikstidsankenævnet og Besætningsnævnet.
Årsberetning 2016. / : Erhvervsankenævnet, 2016
Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets almindelige forhold. En fortegnelse over Erhvervsankenævnets medlemmer og sekretariat findes i kapitel 2. På grundlag af loven og bekendtgørelsen om Erhvervsankenævnet og den praksis, der har udviklet sig siden etableringen af nævnet den 1. januar 1988, indeholder kapitel 3 en beskrivelse af de særlige organisatoriske forhold, der gælder for dette nævn, og af grænserne for nævnets kompetence. De afsagte kendelser refereres i kapitel 4. Statistiske oplysninger om nævnets virksomhed findes i kapitel 5..
Som bilag til beretningen er optaget loven, lovforslaget med bemærkninger og bekendtgørelsen om Erhvervsankenævnet samt en fortegnelse over de love, som er omfattet af ankenævnets kompetence.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page