KU, Københavns Universitet

Københavns Universitet, grundlagt 1478. Universitetsforfatning oprettet 1539.
/ University of Copenhagen, founded 1478. University Constitution established 1539.
Efter reformationen af kirken i Danmark bestod universitetets hovedopgave i at uddanne protestantiske teologer.
Desuden blev der undervist i jura 1736-., retshistorie, medicin og filosofi som bifag til det teologiske studie.
Kæbenhavns brand 1728.
I 1800 tallet tilføjes en række naturfag og tekniske fag til universitetet.
Københavns Universitets årbøger er en publikationsserie der går tilbage til 1793 hvor en række publikationer begyndte at udkomme med mere eller mindre officiel status, og med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen. Således udkom i årene 1793-1801 Kiøbenhavns Universitets-Journal. Københavns Universitets række af officielle årbøger - eller årsberetninger - begynder med året 1864.
Se også: Almanark ; atomfysik ; Niels Bohr ; Center for freds- og konfliktsforskning ; Forskningscenter for løsning af internationale konflikter 2013-. ; Geodætisk Institut ; imprimatur ; Kejsergadesagen ; Kirkekollegiet ; Peder Kofod Ancher ; Jesper Baltzarsen Könecken ; Medicinsk Museion tidligere Medicinsk-Historisk Museum ; Meterologisk Institut ; Niels Bohr Instituttet ; Nordisk Institut for Asienforskning ; Penkovaskandalen ; Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere ; Statens Naturhistoriske Museum 2004-. ; ungdomsoprøret ; Universitetsbiblioteket ; zoo-fysiologiske prøver.

Litteratur

Assyriologien i Danmark. / : Københavns Universitets Assyriologiske Institut, 1977.
Udgivet i forbindelse med halvtredsåret for grundlæggelsen af faget assyriologi ved Københavns Universitet.
'At forene det nyttige med det videnskabelige'. Københavns Universitets forhold til staten illustreret vha. Botanisk Haves og naturvidenskabernes udflytning til Nørrevold 1850-1890. / : Ragna Heyn Olsen. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Historie, 2001.
Egne veje : erindringer. / : Ove Nathan. Munksgaard/Rosinante, 1998.
Jura på Frue Plads : Juridisk forskning og uddannelse ved Københavns Universitet gennem 5oo år. / : Knud Waaben. Forlaget Thomson A/S, 2005.
Leder: Bryd med ensretningen. I: Information, 20. juni 2016.
Om økonomistudiet på Københavns Universitet.
Candidati og examinati juris 1736-1936 : candidati politices 1852-1936 : candidati actuarii 1922-1936. / : A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen . - København : I kommission hos Gad, 1957. - 445 s. [Online].
Det Naturvidenskabelige Fakultet: Københavns Universitets Almanak eller Universitetets Almanak Skriv- og Rejse-Kalender 1685-., samt Nøgle til Almanakken 1881-.
Københavns Universitet: Årbog 1995. - 878 s.
- http://publikationer.ku.dk/filer/aarlige_udgivelser/aarbog_1995.pdf/
Københavns Universitet: Årbog 2006. - 898 s.
- http://publikationer.ku.dk/filer/aarlige_udgivelser/aarbog_2006.pdf/
Københavns Universitet 1479-1979, I-XIV. / : Hovedred.: Svend Ellehøj ; under medvirken af Leif Grane m. fl. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. - København: G.E.C. Gads forlag, 1979-2005.


Kjøbenhavns universitets matrikel Bd. 1. 1611-1667 / med understøttelse af Universitetet og den Grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse (1890).
- http://www.archive.org/details/kjbenhavnsuniv01kbuoft
Matzen, Henning: Kjøbenhavns universitets retshistorie 1478-1879, efter konsistoriums opfordring (1879).
- http://www.archive.org/stream/kjobenhavnsuniv02matzgoog#page/n6/mode/2up
Museum Wormianum : dets Forudsætninger og Tilblivelse. / : H. D. Schepelern.
- København : Wormianum, 1971.
Møller, Morten: Mogens Fog : En biografi. Gyldendal, 2009. - 490+335 s.
Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. / : Rigsrevisionen 2011.
Milena Penkowa sagen.
Rørdam, Holger Frederik: De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav :
Et Bidrag til Et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie 1658-60. - Købehnhavn : C. G. Iversen, 1855. - 228 s.
Rørdam, Holger Frederik: Kjøbenhavns universitets historie fra 1537 til 1621 I-IV.
- København: Den danske historiske Forening, 1868.
- http://www.archive.org/details/kjobenhavnsunive04rorduoft
Samling af de for Universitetsforholdene gjælende Retsregler, foranstaltet af Konsistorium, efter Foranledning af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsnet (1884). - http://www.archive.org/details/samlingafdeforu00kben
'Uheldigt' at skære i arktisstudier, mens alle ser mod nord: Mens resten af verden søger efter mere viden om Arktis, så kan Eskimologi og arktiske studier ikke optage nye studerende i år. Studiet risikerer ligesom 12 andre småfag på Københavns Universitet at blive lukket fra 2017. / : Lise Richter. I: Information, 19. Januar 2016.
'13 uddannelser på Humanistisk Fakultet på Københavns Universitet lukker i år for optag og risikerer helt at lukke i 2017 – et af fagene er Eskimologi og arktiske studier, som er det eneste sted i verden, hvor man kan lære grønlandsk som fremmedsprog på universitetsniveau.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page