kød

Mennesker og dyrs krops muskelmasse (væv) og fedt; de spiselige dele af landbrugets pattedyr, fisk og fjerkræ.
Også visse vilde dyr spises.
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004
om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
I denne forordning forstås følgende ved:
'1. KØD
1.1. »kød«: spiselige dele af de dyr, der er omhandlet i punkt 1.2 -1.8, inkl. blod
1.2. »tamhovdyr«: tamkvæg (herunder arterne Bubalus og Bison), -svin, -får og -geder og tamdyr af hestefamilien
1.3. »fjerkræ«: opdrættet fjerkræ, herunder fjerkræ, der ikke betragtes som tamfjerkræ, men som opdrættes som tamfjerkræ med undtagelse af strudsefugle
1.4. »lagomorfer«: kaniner, harer og gnavere
1.5. »vildtlevende vildt«:
— vildtlevende hovdyr og lagomorfer samt andre jagtbare landpattedyr til konsum, som betragtes som vildtlevende vildt i henhold til den pågældende medlemsstats gældende lovgivning, herunder pattedyr, der lever frit i indhegnede områder på samme betingelser som vildtlevende vildt,
— og
— vildtlevende jagtbare fugle til konsum.
1.6. »opdrættet vildt«: opdrættede strudsefugle og opdrættede landpattedyr bortset fra dem, der er omhandlet i punkt 1.2
1.7. »vildtlevende småvildt«: vildtlevende fuglevildt og lagomorfer, der lever frit
1.8. »vildtlevende storvildt«: vildtlevende landpattedyr, der lever frit, og som ikke falder ind under definitionen på vildtlevende småvildt
1.9. »slagtekrop«: et dyrs krop efter slagtning og slagtemæssig behandling
1.10. »fersk kød«: kød, som med undtagelse af køling, frysning eller lynfrysning ikke har undergået nogen behandling, herunder kød, der er vakuumpakket eller pakket i kontrolleret atmosfære
1.11. »spiselige slagtebiprodukter«: fersk kød, for så vidt det ikke hører til slagtekroppen, inklusive organer og blod
1.12. »organer«: organer fra bryst-, bug- og bækkenhule, inklusive luft- og spiserør, og for fjerkræ også kro
1.13. »hakket kød«: udbenet kød, som har undergået hakning, og som indeholder mindre end 1 % salt
1.14. »maskinsepareret kød«: produkt, der fremkommer ved, at kødet fjernes mekanisk fra kødbærende knogler eller fra fjerkrækroppe, således at muskelfibrene mister eller ændrer deres struktur
1.15. »tilberedt kød«: fersk kød, herunder kød, der er reduceret til småstykker, der er tilsat fødevarer, smagskorrigerende stoffer eller tilsætningsstoffer, eller som har undergået en forarbejdning, der ikke er tilstrækkelig til at ændre strukturen i kødets indre fibre og dermed fjerne dets karakter af fersk kød
1.16. »slagteri«: en virksomhed, der slagter og slagtemæssigt behandler dyr, hvis kød er bestemt til konsum
1.17. »opskæringsvirksomhed«: en virksomhed, der udbener og/eller opskærer kød
1.18. »vildthåndteringsvirksomhed«: enhver virksomhed, hvor vildt og kød fra nedlagt vildt forarbejdes med henblik på markedsføring.'
Alt kød skal forarbejdes industrielt på slagterier af slagtere og pølsemagere, før det kan tilberedes og anvendes som føde.
Kød handles og kan være genstand for fødevareskandaler og kødskandaler.
Kød er blevet spist i alle kulturer siden oldtiden.
Kød er vurderet forskelligt af ernæringsmæssige, etiske, religiøse og traditionelle årsager.
Kødproduktionen skaber og udleder drivhusgasser, forurener grundvand, medvirker til skovrydning og ødelægger økosystemer
Se også: Affald ; anatomi ; gastronomi ; kanibalisme ; Kødbyen i København ; madaffald ; madspild ; mælk ; nitrat; pornografi ; zoologi ; økologi.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page