føde

1. Den ernæring, diæt, foder, kost, der spises og drikkes (drikkevarer) af dyr og mennesker til livets ophold, for ikke at føle sult og tørst eller af hunger.
Animalske og botaniske, biologiske afgrøder og fødevarer produceres i landbrug: kartofler, korn samt ris og græs. I gartneri: frugt og grøntsager: tomater og ved fiskeri.
Animaler har deres oprindelse i dyr: kød, fjerkræ, æg, fisk, mælk, smør og ost.
Fødevarer kan være økologiske.
Fødevarer forarbejdes i fødevareindustrien som er den del af erhvervslivet der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og salg af fødevarer til grossister og butikker.
fødevaretilsætningsstoffer, kemikalier:
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer, 2017
§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører:
1) ekstraktionsmidler,
2) fødevareenzymer,
3) fødevaretilsætningsstoffer,
4) tekniske hjælpestoffer og
5) aromaer til fødevarer.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Opløsningsmiddel: Ethvert stof, der kan opløse fødevarer eller enhver bestanddel, der indgår i en fødevare, herunder ethvert forurenende stof, der findes i eller på den pågældende fødevare.
2) Ekstraktionsmiddel: Et opløsningsmiddel, der anvendes i en ekstraktionsproces under forarbejdning af råstoffer, af fødevarer eller af bestanddele af eller ingredienser i sådanne produkter, og som fjernes, men som kan resultere i en utilsigtet, men teknisk uundgåelig forekomst af rester af stofferne eller deres omdannelsesprodukter i fødevaren eller fødevareingrediensen.
§ 3. I denne bekendtgørelse defineres fødevareenzymer som i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97.
§ 4. I denne bekendtgørelse defineres fødevaretilsætningsstoffer som i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer.
§ 5. I denne bekendtgørelse defineres aromaer som i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF.
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for fødevareklyngens virksomheder: landbruget, fødevareindustrien og de landbrugs- og fødevaretilknyttede erhverv.
Fødevarepriserne steg, ifølge Statistisk årbog 2017, i 2011 og 2012 som følge af bl.a. stigende kaffepriser og afgifter på bl.a. smør og spiseolier, mens fødevarepriserne i 2014 ligefrem faldt som følge af prisfald på bl.a. sodavand [sic] og grøntsager.
I Danmark kontrolleres fødevarer af Fødevarestyrelsen.
Fødevarer kan være forurenede af kemikalier så som pesticider og hormonforstyrende stoffer samt af radioaktivitet.
Fejlernæring, forkert eller mangelfuld kost, kan føre til sygdomme som eksempelvis fedme, hungersnød, overvægt, skørbrug og underernæring.
2. At føde et foster, fødsel.
'De væsentligste områder af primære erhverv under fødevarer omfatter dyrkning af afgrøder, avl af dyr, fiskeri, opdræt i dambrug samt jagt (og serviceydelser i forbindelse med jagt). Indsamling af vildtvoksende forstmateriale samt indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer hører også under de primære erhverv. Endvidere skal nævnes pelsdyravl, som hører under avl af andre dyr. Til denne opgørelse af ressourceområder er pelsdyravl placeret under primære erhverv indenfor fødevarer, da pelsdyrfarme opfattes som en integreret del af landbruget, og produktionen ofte foregår i sammenhæng med øvrig landbrugsproduktion. I den generelle firmastatistik hører pelsdyravl ind under møbler og beklædning, da slutproduktet pelsskind bruges til beklædning.
Under fremstillingserhverv findes forarbejdning, konservering og fremstilling af føde- og drikkevarer. Kategorien omfatter både forarbejdning af afgrøder herunder bl.a. frugt og grøntsager samt kød og andre husdyrprodukter. Alle led mellem råvarer og færdige fødevareprodukter hører under fremstillingserhverv. Forarbejdning af f.eks. korn og frø til udsæd findes også i denne gruppe ligesom fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr samt tobaksprodukter.
Støtteerhverv vedrørende fødevarer omhandler fremstilling af bl.a. maskiner, emballage, tovværk, foderblandinger, gødningsstoffer og pesticider.'
Fødevareerhvervet i Danmark 2013. / : Sisse Schlægelberger et al. Danmarks Statistik, 2015.
Se også: Affald ; datosnyd ; fødevareforurening ; fødevaresikkerhed ; gastronomi ; hø ; jagt ; konserves ; konservering ; kostpenge ; kosttilskud ; krydderier ; krydderurter ; Levnedsmiddelstyrelsen ; mad for fred ; madspild ; modermælkserstatning ; offerspise ; proviant ; proviantering ; sondemad ; Det økologiske Fødevareråd.

Litteratur

Se opslag om Kostplan i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder bd 9 spalterne 232-239.
Betænkning afgivet af det af indenrigsministeriet under 21. februar 1962 nedsatte udvalg vedrørende dybfrosne levnedsmidler m. m.. / :Udvalget vedrørende Dybfrosne Levnedsmidler m.m. ; Betænkning 344)
Crop Catastrophe In The Midwest – Latest USDA Crop Progress Report Indicates That A Nightmare Scenario Is Upon Us. / : Michael Snyder.The Economic Collapse Blog May 26, 2019
The last 12 months have been the wettest in all of U.S. history, and this has created absolutely horrific conditions for U.S. farmers. Thanks to endless rain and historic flooding that has stretched on for months, many farmers have not been able to plant crops at all, and a lot of the crops that have actually been planted are deeply struggling. What this means is that U.S. agricultural production is going to be way, way down this year. The numbers that I am about to share with you are deeply alarming, and they should serve as a wake up call for all of us. The food that each one of us eats every day is produced by our farmers, and right now our farmers are truly facing a nightmare scenario.
CRS: Food Fraud and “Economically Motivated Adulteration” of Food and Food Ingredients. / : Renée Johnson, 1914.
Det store madspild sker ikke i hjemmet - det sker hos producenterne : Størstedelen af verdens madspild sker i forbindelse med virksomhedernes produktion og håndtering af Hvis man tror, at den største synd, når det gælder madspild, er sur mælk i køleskabet eller muggent brød i køkkenskabet, så tager man nok fejl. / Martin Bahn. I: Information, 30. august 2018.
Omtale af: Tackling the 1.6- Billion-Ton Food Loss and Waste Crisis.
- https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx
The scale of the problem is staggering. Each year, 1.6 billion tons of food worth about $1.2 trillion are lost or go to waste—one-third of the total amount of food produced globally.1 To put the figure in perspective, that is ten times the mass of the island of Manhattan. And the problem is only growing: BCG estimates that by 2030 annual food loss and waste will hit 2.1 billion tons worth $1.5 trillion.
FAO, 2018. The State of Food Security and Nutrition in the World :
Building climate resilience for food security and nutrition. Rome, FAO.
- http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
FAO. 2011. The state of the world's land and water resources for food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome and Earthscan, London.
- http://www.fao.org/3/a-i1688e.pdf
Forundersøgelse af madspild i Danmark. / : Birgitte Kjær og Mads Werge. Miljøstyrelsen, 2010.
Madaffald er organisk affald fra produktion og tilberedning af fødevarer, kasserede fødevarer og madrester.
Leder: Rene linjer om drikkkevand. I: Information, 8. marts 2018.
Liste over autoriserede animalske fødevarevirksomheder iht. forordning (EF) nr. 853/2004. / : Fødevarestyrelsen.
Lister over autoriserede og registrerede virksomheder: Fødevarestyrelsen giver autorisation til en lang række forskellige virksomheder, bl.a. fødevarevirksomheder, fodervirksomheder, dyrlæger, transportører og økologiske virksomheder.
Monitoring food security in countries with conflict situations (Issue No.5):
A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council, 2019.
Spotlight on Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Lake Chad Basin, South Sudan, Somalia, Syrian Arab Republic and Yemen.According to latest analyses from late 2018 (mainly Integrated Food Security Phase Classification [IPC]), around 56 million people need urgent food and livelihood assistance in these countries.
Nestlé: The Secrets of Food, Trust and Globalization.
/ : Friedhelm Schwarz. Key Porter Books, 2002.
Noget om Brødbageri i Kiøbenhavn indeholdende de i Aarene 1771 og 1809 nedsatte Commissioners Forhandlinger med oplysende Tabeller og Beregninger. / : A. Haysen, 1818.
[Haves KB].
Nuclear accidents and radioactive contamination of foods. WHO ; FAO, 2011.
The Origins of Food Production. / Los orígenes de la producción de alimentos
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2016.
Root, Waverley: Vejen til bordet : Køkkenets, spisebordets, og råvarernes kulturhistorie.
- København : Chr. Erichsen, 1980. - 490 s. - ISBN 87-555-0946-0
2. Labor among primitive peoples: Showing the development of the obstetric science of to-day, from the natural and instinctive customs of all races, civilized and savage, past and present. / : George Julius Engelmann. - St. Louis : J.H. Chambers & co., 1883.
- https://archive.org/details/laboramongprimit00enge
Vejledning om tilsætningsstoffer. / : Fødevarestyrelsen, 2017.
; Vejledning nr. 9346 af 7. april 2017)
The World Food Programme's Contribution to Improving the Prospects for Peace: Preliminary Report. / : Caroline delgado et al. SIPRI, 2019.
After decades of progress in reducing world hunger, the number of undernourished people worldwide has been increasing since 2014. The two main drivers of this change are violent conflict and climate change. Today, an estimated 2 billion people live in fragile and conflict-affected areas of the world where they are extremely vulnerable to the impact of conflicts and disasters. In addition, there are more crises that affect more people and last longer than a decade ago. While most humanitarian crises have a number of causes— extreme weather events, compounded by social inequalities and inadequate governance structures being prominent among them—violent conflict is part of the cause of an estimated 80 per cent of humanitarian needs.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page