lægdsruller

Sammenlægning af gårde, der skulle stille med en soldat.
Udskrivningsvæsnets opgørelser over personer som kan udskrives til militærtjeneste eller krigstjeneste i hæren eller i flåden; altså værnepligt.
Lægdsruller afløser i Danmark leding.
Tidlige udskrivninger baseret på lægder kendes fra 1455.
Den tidligst kendte lægdsrulle er rullen over studenterne ved Københavns Universitet fra 1659.
Der er tre hovedformer af lægdsruller ungdomsruller, tilgangsruller og hovedruller (ekstrasessionsruller): Ungdomsrullerne indeholder data om alle nyfødte drenge. Tilgangsruller indeholder data om de personer, som optages i rullen i et givet år, enten fordi de nåede den alder, hvor de skulle registreres i lægdsrullen, lægdsrullealderen, eller fordi de flyttede ind i lægdet. Hovedrullerne registrerer (1789-1871) samtlige værnepligtige i et lægd i et år.
Mindre sammensatte lægder kaldes strølægder. Reservister opgøres i reserveruller og matroser til flåden i søruller.
Ældre mandskab,der kunne indkaldes i krigstid indføres i en extra rulle.
Lægdsruller administreres fra 1701 af godsejerne og herremændene, fra 1794 i Generalkrigskommissariet for Danmark, fra 1869 i Justitsministeriet og fra 1914 i Indenrigsministeriet.
Danmark havde siden 1788 været inddelt i ialt 1656 lægder. Lægdet var identisk med landsognet eller købstaden. Derfor var det som regel sognefogderne som førte lægsrullen.
Lægderne nummereres i seks udskrivningskredse. Fra 1860'erne er lægdsruller registreret efter udskrivningskredse.
Lægdsrullerne ophører efter etableringen af det centrale personregister. I 1969 erstattes lægdsrullerne af Sessionsregisteret. Indenrigsministeriet overførte alle sager vedrørende civil værnepligt til 1. Udskrivningskreds, som derfra benævnes 1. Udskrivningskreds - Styrelsen for Civil Værnepligt.
Arkiver: Rigsarkivet, godsarkiver og Landsarkiver.
Lægdsruller er først tilgængelige, når de er 75 år gamle, regnet fra det år den sidste notering foretages i rullen.
Se også: Afgangsruller ; amtspas ; frihedspas ; hartkorn ; krigsrulle ; militærfrihed ; omskrevne ruller ; restantenlister ; tilgangsruller ; session ; skiben ; stambog ; sogne ; ungdomsruller ; værnetvang.

Litteratur

Betænkning af 21. juni 1946 (med enkelte senere indføjede ændringer), [Lægdsrullerne] I, II Eventuelle ændringer i udvalgsforslaget. 1946, 16+5 s.
Inddeling og Nummerfølge for Lægderne i Danmark. 1914.
Justitsministeriet: Cirkulær-Bestemmelser vedkommende Lægdsvæsenet af 22. juli 1870.
Rasmussen, Knud: Lægdsvæsnet 1788-1914. I: Arkiv, 1967 bd 1 s. 168-190.
Revision af værnepligtslovgivningen: 1. Delbetænkning om samarbejdet med det centrale personregister, afskaffelse af lægdsvæsenet, sessionens sammensætning m. m. Afgivet af det af indenrigsministeriet den 3. januar 1967 nedsatte udvalg. 1969. - 80 s. ; Betænkning nr. 538).
'Den 3. januar 1967 nedsatte indenrigsministeriet et udvalg med den opgave at stille forslag om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af samarbejdet mellem det planlagte centrale personregister (i det følgende benævnt CPR) og de værnepligtsadministrerende myndigheder.
Fremkomsten af den elektroniske databehandlingsteknik, der åbnede mulighed for oprettelsen af et centralt personregister på magnetbånd og dermed for en central varetagelse af visse af folkeregistrenes opgaver, herunder de folkeregistrene ifølge værnepligtslovgivningen påhvilende opgaver overfor de værnepligtsadministrerende myndigheder, bevirkede imidlertid, at der allerede i begyndelsen af 1960- erne - til dels initieret af forvaltningsnævnet - indledtes overvejelser angående en yderligere rationalisering af bl. a. udskrivningsvæsenets forretningsgang.s. 6.
7) Lægdsrullenumrene og de i forsvaret anvendte stamnumre er erstattet af personnumre, og de i udskrivningskredsene beroende kartotekkort anbringes årgangsvis i personnummerorden. 8) Lægdsrullebegrebet er afskaffet, og den hidtidige optagelse i eller slettelse af lægdsrullen finder fremtidig sted ved en registrering i CPR. s. 9.
12) Som følge af, at udskrivningskredsenes grænser ikke i alle tilfælde har været sammenfaldende med kommunegrænserne, idet visse kommuner var delt mellem 2 udskrivningskredse, har det af hensyn til samarbejdet med CPR været nødvendigt at foretage visse grænsereguleringer mellem enkelte kredse'. s. 10.
Rigsarkivet: Lægdsruller over det Nationale Landinfanteris Distrikter, 1724.
Rigsarkivet: Mandtalsruller over vestindiske tropper 1771- 1860. I: Rigsarkivets Vestindiske regnskaber 1755-1917.
Rigsarkivet: Sjællands Land-Dragoners Hoved- og Lægdsrulle, 1706.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page