Nævnet vedrørende Registreringsafgift af Motorkøretøjer

Historisk ankenævn oprettet i 1971 under: Finansministeriet.
Iht. lov 333 af 3.7.1943 §17 oprettedes Nævnet vedr. Omsætningsafgift af Motorkøretøjer, jf. lov 184 af 6.7.1957 §15. Det ændrede iht. lov 221 af 26.5.1971 §29 navn til Nævnet vedr. Registreringsafgift af Motorkøretøjer. Nævnet havde den endelige administrative afgørelse i spørgsmål om, hvorvidt et køretøj efter reparation eller ombygning kunne betragtes som identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, spørgsmål om afgiftsfritagelse eller -nedsættelse, samt om hvorvidt der for et køretøj fandtes standardpris/anmeldt pris. Nævnets forretningsorden fastsattes i bek. 18 af 10.1.1974, jf. bek. 346 af 23.6.1982.
Lovforslag nr. L 56 Folketinget 1997-98
Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Ændret klagestruktur m.v.). (Lovforslag nr. L 56).
Dette indebærer, at Momsnævnet, Motornævnet og Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene nedlægges. Samtidig overføres den gældende adgang på skatteområdet til syn og skøn samt omkostningsdækning i Landsskatteretssager til også at gælde de nye sagsområder, der vil kunne påklages til Landsskatteretten.
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Skatteministeriets område, 2005.
§ 1. Med virkning fra den 3. december 2005 ophæves følgende bekendtgørelser:
3) Bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 1990 af forretningsorden for Nævnet vedrørende Registreringsafgift af Motorkøretøjer m.v. (Motornævnet).
Se også: Bil ; Told- og Skattestyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page