Nævnet vedrørende Omsætningsafgift af Motorkøretøjer

Historisk ankenævn oprettet 1943 i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter under: Finansministeriet, kaldet Motorafgiftsnævnet.
Forsættes 1971 som: Nævnet vedrørende Registreringsafgift af Motorkøretøjer
Omtalt i Bent Christensens doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Også omtalt i Betænkning 736.
Betænkning 342.
1. og 2. forbrugsafgiftskontor
Til 2. kontor henlægges administrationen af lovgivningen vedrørende tobaksafgifter, omsætningsafgift af chokolade og sukkervarer m. v., afgift af konsum-is, beskatningen af motorkøretøjer - herunder omsætningsafgift, vægtafgift og benzinafgift — parfumeafgift samt lovgivningen vedrørende forskellige forbrugsafgifter (omfatter afgifter af papir og pap, glødelamper m. v., mineralvand, tændstikker og cigar- og cigarettændere, kaffeekstrakter og kaffesurrogater, spillekort samt grammofonplader) og lovgivningen vedrørende forbrugsbegrænsende foranstaltninger
Cirkulære om lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Ændret klagestruktur m.v.) og om sagsbehandling (Til de statslige told- og skattemyndigheder)
CIR nr 42 af 25/03/1998
Ved lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Ændret klagestruktur m.v.) er klagestrukturen vedrørende afgørelser truffet i første instans af told- og skatteregioner på skatte-, told- og afgiftsområdet harmoniseret.
Herefter påklages førsteinstansafgørelser inden for nærmere angivne sagskategorier til Landskatteretten, mens øvrige afgørelser truffet af disse myndigheder påklages til Told- og Skattestyrelsen. Samtidig nedlægges Momsnævnet, Motornævnet og Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene.
Se også: Bil.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page