Pensionsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2009 under: Social- og Integrationsministeriet.
Forsættes 2013 som Udbetaling Danmark.
Forsat fra: Sikringsstyrelsen.
Pensionstyrelsen dannes ved en sammenlægning af Sikringsstyrelsen, dele af Beskæftigelsesministeriets departement, Ydelseskontoret fra det tidligere Velfærdsministeriums departement samt dele af Arbejdsdirektoratet, som arbejder med ferie og efterløn. Nedlagt 2013 og alle opgaver overført til Udbetaling Danmark.
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love. (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark).
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145660
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Med vedtagelsen af loven skønnes der at komme en effektiviseringsgevinst på 6 mio. kr. årligt som følge af stordriftsfordele samt en yderligere løbende effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.
Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Kompetencen til at træffe afgørelse om lovvalg m.v. efter EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.),
§ 48. Pensionsstyrelsen fastlægger efter artikel 15-20 i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, hvilket lands lovgivning om social sikring, der skal finde anvendelse for personer, som udøver aktivitet i lande, hvor forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page