sanering

Latin: 1. At gøre sund; helbrede, eksempelvis få ordnede økonomiske forhold ved sanering af gæld.
2. Forbedring, istandsættelse, oprydning af en nedslidt bydel, ejendom el.lign. ofte ved at rive gammelt byggeri ned og bygge nyt.
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 2015.
Omtalt i Betænkning 187.
Historisk oversigt
De offentlige myndigheders bestræbelser for at tilvejebringe og opretholde sundhedsmæssigt forsvarlige boligforhold byggede indtil boligtilsynsloven af 1939 på forskellige spredte bestemmelser i love og vedtægter m. v.
Bestemmelser om vedligeholdelse og forbedring, eventuelt forbud mod benyttelse af boligerne, fandtes først og fremmest i sundhedslovgivningen. Ved loven af 12.1.1858 om tilvejebringelsen af sundhedsvedtægter blev det bestemt, at der skulle søges tilvejebragt sundhedsvedtægter for København, for alle købstæder og for de landsogne, hvor vedkommende amtsråd fandt det fornødent.
Endvidere fandtes forskellige bestemmelser i bygningslovgivningen og i de i henhold til denne lovgivning udfærdigede bygningsvedtægter Bygningerne inddeles i 4 kvalitetsgrupper:
I. Bygninger, hvis tilstand er således, at manglerne må betragtes som uafhjælpelige.
II. Bygninger, hvis tilstand må anses for at være under de krav, der stilles til ejendomme, som finder anvendelse til beboelse, men som alligevel kan benyttes, helt eller delvis, en kortere årrække.
III. Bygninger med afhjælpelige, men dog så væsentlige mangler, at spørgsmålet om forsvarligheden af fortsat benyttelse må tages op til overvejelse, såfremt foranstaltninger til afhjælpning af manglerne ikke bliver gennemført.
IV. Bygninger, som opfylder de i lovgivningen stillede krav.
Se også: Boligpolitik ; Boligstyrelsen ; Boligtilsynsrådet ; byfornyelse ; Bygningsstyrelsen ; ghetto ; ruin ; Saneringsnævnet ; socialpolitik ; Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ; trafiksanering.

Litteratur

Boligtilsyn og sanering, I-II. : Betænkning afgivet af den af boligministeriet den 22. oktober 1949 nedsatte kommission, 1957.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page