Det veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni 1851 under: Indenrigsministeriet, med en opgave overfor regeringen at afgive betænkninger og fremsætte forslag angående husdyrenes sundhedsforhold. Rådet kunne indhendte oplysninger hos lokale myndigheder og dyrlæger og være disse til rådighed med vejledning i veterinære sundhedsanliggender.
Rådets aktuelle opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlægegerning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 28. juni 1990, som senest ændret ved lov nr. 403 af 10. juni 1997.
Rådet har gennem årene publiceret en årsberetning med resume og udfald af de sager, som Rådet har behandlet, og det er Rådets opfattelse at Rådets udtalelse i disse sager i væsentlig grad har bidraget til "best practice" og dermed til bedre dyrevelfærd. Den 1. januar 2016 ændres Rådets opgavestruktur og Rådets mulighed for at komme med generelle udtalelser af egen drift ophører ved lovens ikrafttræden.
Se også: Føde ; landbrug ; veterinær.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd, 1871-2001.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page