Vurderingsnævnet for Indkvarteringserstatning

Historisk ankenævn oprettet 1943 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1959.
Kilder i Rigsarkivet til besættelsestidens historie. / : C. Rise Hansen. Fortid og nutid, 1963 s. 81-117.
De af Udvalget for indkvarteringserstatning trufne afgørelser kunne appelleres til et særligt vurderingsnævn. Udvalget for indkvarteringserstatning var en fortsættelse af et udvalg nedsat ved midlertidig lov nr. 362 af 19. juli 1943, der bl. a. angik pligten til at stille skydevåben og motorkøretøjer til rådighed for rets-, politi- og fængselsvæsenet, men tillige var et tillæg til lov nr. 91 af 29. marts 1924 om indkvartering. Ved denne lovs 2. kapitel § 5 bemyndigedes indenrigsministeren og de civile indkvarteringsmyndigheder til, når krigsforholdene gjorde det nødvendigt, at kræve jord og bygninger afgivet til brug eller til offentlig eje mod fuldstændig erstatning; denne skulle efter lovens § 6 fastsættes af et af regeringen nedsat udvalg. Det for Udvalget for indkvarteringserstatning afleverede arkiv går derfor tilbage til 1943, og selv om udvalgets virksomhed officielt indstilledes i 1956, var der ekspedition i nogle sager frem til 1958.
Se også: Anden verdenskrig ; besættelsen ; Civilforsvarsvurderingsnævnet.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page